Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Zmiana zakresu podwykonawstwa

Data publikacji: 03-04-2015 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    oświadczenie   podmiot trzeci   siwz

Omawiamy orzecznictwo związane z rozszerzeniem i ograniczeniem zakresu podwykonawstwa przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp.

Niepełne oświadczenie w sprawie podwykonawstwa

Złożenie przez wykonawcę w ofercie niepełnego oświadczenia co do zakresu planowanego podwykonawstwa jest często przedmiotem sporów między stronami na etapie badania ofert. Spory te, powstałe na gruncie uchylonego art. 36 ust. 4 pzp1, zachowują aktualność dla analizy obecnie obowiązującego art. 36b ust. 1 pzp.

W praktyce często zdarza się, że zamawiający – badając realność udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci – w drodze wyjaśnień z art. 26 ust. 4 pzp stara się ustalić, jaki będzie sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w których udostępniany zakres odnosi się do wiedzy i doświadczenia. Kwestia ta była niejednokrotnie poruszana w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO).
 

  • Wyrok KIO z 31 stycznia 2013 r. (KIO 98/13)


„Żądając wyjaśnień, zamawiający chciał się dowiedzieć, w jaki sposób spółka będzie brała udział w wykonaniu zamówienia, to jest w jakim charakterze podmiot ten będzie występował. Zamawiający był zaniepokojony sytuacją, że odwołujący nie posiada własnego doświadczenia i wiedzy, tylko posługuje się cudzym, a oprócz standardowego oświadczenia podmiotu trzeciego w formie zobowiązania (…) nie wiadomo, w jaki sposób udzielana będzie pomoc odwołującemu, aby zadanie było wykonane należycie i w terminie”.

Zmiany treści oferty w zakresie podwykonawstwa

Wyjaśnienia wykonawców nierzadko prowadzą do kolizji z wcześniej poczynionymi w treści oferty oświadczeniami o samodzielnym wykonaniu zamówienia przez wykonawcę lub do poszerzenia części, które wykonawca planuje zlecić podwykonawcom. W orzecznictwie często wskazuje się, że składane oświadczenie w zakresie podwykonawstwa nie ma charakteru jedynie informacyjnego, a zmiana tego oświadczenia stanowi zmianę treści oferty co do sposobu wykonania zamówienia. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne