Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmiana zakresu podwykonawstwa

Data publikacji: 03-04-2015 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    oświadczenie   siwz   podmiot trzeci

Omawiamy orzecznictwo związane z rozszerzeniem i ograniczeniem zakresu podwykonawstwa przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp.

Niepełne oświadczenie w sprawie podwykonawstwa

Złożenie przez wykonawcę w ofercie niepełnego oświadczenia co do zakresu planowanego podwykonawstwa jest często przedmiotem sporów między stronami na etapie badania ofert. Spory te, powstałe na gruncie uchylonego art. 36 ust. 4 pzp1, zachowują aktualność dla analizy obecnie obowiązującego art. 36b ust. 1 pzp.

W praktyce często zdarza się, że zamawiający – badając realność udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci – w drodze wyjaśnień z art. 26 ust. 4 pzp stara się ustalić, jaki będzie sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w których udostępniany zakres odnosi się do wiedzy i doświadczenia. Kwestia ta była niejednokrotnie poruszana w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO).
 

  • Wyrok KIO z 31 stycznia 2013 r. (KIO 98/13)


„Żądając wyjaśnień, zamawiający chciał się dowiedzieć, w jaki sposób spółka będzie brała udział w wykonaniu zamówienia, to jest w jakim charakterze podmiot ten będzie występował. Zamawiający był zaniepokojony sytuacją, że odwołujący nie posiada własnego doświadczenia i wiedzy, tylko posługuje się cudzym, a oprócz standardowego oświadczenia podmiotu trzeciego w formie zobowiązania (…) nie wiadomo, w jaki sposób udzielana będzie pomoc odwołującemu, aby zadanie było wykonane należycie i w terminie”.

Zmiany treści oferty w zakresie podwykonawstwa

Wyjaśnienia wykonawców nierzadko prowadzą do kolizji z wcześniej poczynionymi w treści oferty oświadczeniami o samodzielnym wykonaniu zamówienia przez wykonawcę lub do poszerzenia części, które wykonawca planuje zlecić podwykonawcom. W orzecznictwie często wskazuje się, że składane oświadczenie w zakresie podwykonawstwa nie ma charakteru jedynie informacyjnego, a zmiana tego oświadczenia stanowi zmianę treści oferty co do sposobu wykonania zamówienia. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne