Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Doliczanie VAT do ceny oferty

Data publikacji: 03-04-2015 Autor: Katarzyna Bełdowska
Autor: Rys. B. Brosz

Uzależnienie konieczności doliczenia podatku od towarów i usług do ceny oferty od tego, czy ofertę składa wykonawca z UE, czy też podmiot spoza jej terytorium, wydaje się przeczyć zasadzie równego traktowania wykonawców.

Definicje najważniejszych pojęć używanych w zamówieniach publicznych zostały sprecyzowane w art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Poza terminami zdefiniowanymi tylko dla potrzeb stosowania prawa zamówień publicznych oraz tymi, którym ustawodawca nadał odrębne – w porównaniu z innymi aktami normatywnymi – znaczenie, w art. 2 pzp pojawiają się również pojęcia definiowane przez odesłanie do innych aktów normatywnych. I tak np. dla wyjaśnienia pojęcia ceny ustawodawca odwołuje się do art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, gdzie wskazano, że cena to „wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym”. Warto przy tym wspomnieć, że pojęcie ceny nie jest tożsame z pojęciem ceny jednostkowej.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 pzp cena jest jedynym obligatoryjnym kryterium oceny ofert, co oznacza, że zamawiający jest zobowiązany zastosować kryterium ceny w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kryteria oceny ofert

Określając kryteria w postępowaniu, zamawiający kieruje się potrzebą uzyskania dostawy, usługi lub roboty budowlanej najlepiej spełniającej jego potrzeby. Kryteria muszą być sformułowane w sposób jednoznaczny i precyzyjny, aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Muszą też być związane z przedmiotem zamówienia, a niedopuszczalne jest natomiast, zgodnie z art. 91 ust. 3 pzp, formułowanie kryteriów podmiotowych dotyczących właściwości wykonawcy. Waga przypisana kryterium ceny nie musi być najwyższa. Istotne jest, by zamawiający – zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych – kierował się zasadą celowego, oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.

W każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca składa ofertę, która zawiera cenę. Na kwestię tę zwracała uwagę Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO), m.in. w uchwale z 30 listopada 2010 r. (KIO/ KD 93/10).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne