Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Doliczanie VAT do ceny oferty

Data publikacji: 03-04-2015 Autor: Katarzyna Bełdowska
Autor: Rys. B. Brosz

Uzależnienie konieczności doliczenia podatku od towarów i usług do ceny oferty od tego, czy ofertę składa wykonawca z UE, czy też podmiot spoza jej terytorium, wydaje się przeczyć zasadzie równego traktowania wykonawców.

Definicje najważniejszych pojęć używanych w zamówieniach publicznych zostały sprecyzowane w art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Poza terminami zdefiniowanymi tylko dla potrzeb stosowania prawa zamówień publicznych oraz tymi, którym ustawodawca nadał odrębne – w porównaniu z innymi aktami normatywnymi – znaczenie, w art. 2 pzp pojawiają się również pojęcia definiowane przez odesłanie do innych aktów normatywnych. I tak np. dla wyjaśnienia pojęcia ceny ustawodawca odwołuje się do art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, gdzie wskazano, że cena to „wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym”. Warto przy tym wspomnieć, że pojęcie ceny nie jest tożsame z pojęciem ceny jednostkowej.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 pzp cena jest jedynym obligatoryjnym kryterium oceny ofert, co oznacza, że zamawiający jest zobowiązany zastosować kryterium ceny w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kryteria oceny ofert

Określając kryteria w postępowaniu, zamawiający kieruje się potrzebą uzyskania dostawy, usługi lub roboty budowlanej najlepiej spełniającej jego potrzeby. Kryteria muszą być sformułowane w sposób jednoznaczny i precyzyjny, aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Muszą też być związane z przedmiotem zamówienia, a niedopuszczalne jest natomiast, zgodnie z art. 91 ust. 3 pzp, formułowanie kryteriów podmiotowych dotyczących właściwości wykonawcy. Waga przypisana kryterium ceny nie musi być najwyższa. Istotne jest, by zamawiający – zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych – kierował się zasadą celowego, oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.

W każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca składa ofertę, która zawiera cenę. Na kwestię tę zwracała uwagę Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO), m.in. w uchwale z 30 listopada 2010 r. (KIO/ KD 93/10).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne