Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Czyny nieuczciwej konkurencji (cz. 2)

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: mec. Robert Mikulski, Michał Bagłaj

Przepisy prawne dotyczące przestrzegania zasady uczciwej konkurencji nakładają określone obowiązki nie tylko na zamawiającego, ale także na wykonawców – jako podmioty wzajemnie ze sobą konkurujące.

Opisane w pierwszej części artykułu (Przetargi Publiczne 2009, nr 9) zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, mające fundamentalne znaczenie dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, mogą zostać naruszone poprzez działania lub zaniechania mające cechy czynów nieuczciwej konkurencji. Popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji mogą się dopuścić zarówno sami zamawiający, jak również wykonawcy.

 

Czynem nieuczciwej konkurencji, który może być popełniony przez wykonawcę, jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU z 2003 nr 153, poz. 1503 ze zm. – dalej: uznk).

Zła kondycja finansowa konkurenta

Na gruncie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego szczególnie istotne mogą być czyny nieuczciwej konkurencji polegające na podawaniu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o sytuacji gospodarczej lub prawnej konkurencyjnego wykonawcy.  Działanie to może polegać m.in. na podawaniu zamawiającemu przez podmiot dopuszczający się czynu nieuczciwej konkurencji, w oderwaniu od złożonej wraz z ofertą przez zainteresowanego wykonawcę dokumentacji finansowej, wprowadzających w błąd informacji o rzekomej złej kondycji finansowej konkurencyjnego podmiotu, objawiającej się np. brakiem zysku z działalności gospodarczej, co w konsekwencji rzekomo może prowadzić do braku finansowych możliwości zrealizowania ewentualnie zawartej umowy. Działania takie mogą mieć charakter szkalujący podmiot trzeci oraz opierać się na trudnych lub wręcz niemożliwych do zweryfikowania przesłankach. Ponadto, w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, ze względu na bardzo skomplikowane procesy z zakresu inżynierii finansowej, które mogą zachodzić we współczesnych przedsiębiorstwach, legitymowanie się dodatnim wynikiem finansowym nie może być kryterium decydującym o możliwości brania udziału w postępowaniach ani zawarcia umowy. Z tego względu okoliczność ta pozostaje bez wpływu na możliwość uzyskania zamówienia publicznego i nie może być przez konkurujących ze sobą wykonawców w jakikolwiek sposób wykorzystywana jako argument za wykluczeniem z postępowania innego wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne