Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Obowiązek zapłaty za roboty budowlane

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

Często występującym zapisem w umowach o roboty budowlane jest uzależnienie zapłaty należnej wykonawcy od treści protokołu potwierdzającego wykonanie tych robót.

Zamawiający zamieszczają w umowach zapisy, zgodnie z którymi odbiór robót uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez zamawiającego bez uwag, albo wskazują, że terminem zakończenia robót i możliwością uzyskania zapłaty przez wykonawcę jest data sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru.

Tymczasem tego typu zapisy są niezgodne z art. 647 ustawy – Kodeks cywilny (kc), który jednoznacznie wskazuje obowiązki stron umowy o roboty budowlane, tj. wykonawcy i zamawiającego (inwestora):

 

  • wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej;
  • inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych prawem czynności przygotowawczych (w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu) oraz odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
     
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 lutego 2012 r. (V ACa 198/12)


„(…) odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części, wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady. (…) W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o «bezusterkowym» odbiorze robót”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne