Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Obowiązek zapłaty za roboty budowlane

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

Często występującym zapisem w umowach o roboty budowlane jest uzależnienie zapłaty należnej wykonawcy od treści protokołu potwierdzającego wykonanie tych robót.

Zamawiający zamieszczają w umowach zapisy, zgodnie z którymi odbiór robót uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez zamawiającego bez uwag, albo wskazują, że terminem zakończenia robót i możliwością uzyskania zapłaty przez wykonawcę jest data sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru.

Tymczasem tego typu zapisy są niezgodne z art. 647 ustawy – Kodeks cywilny (kc), który jednoznacznie wskazuje obowiązki stron umowy o roboty budowlane, tj. wykonawcy i zamawiającego (inwestora):

 

  • wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej;
  • inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych prawem czynności przygotowawczych (w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu) oraz odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
     
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 lutego 2012 r. (V ACa 198/12)


„(…) odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części, wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady. (…) W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o «bezusterkowym» odbiorze robót”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne