Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kryteria wyboru oferty w robotach budowlanych

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Piotr Pieprzyca

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Piotr Pieprzyca.

Kiedy termin płatności za wykonane roboty budowlane będzie uzasadnionym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej?

W związku z wprowadzeniem do pzp art. 91 ust. 2a niektórym zamawiającym może być trudno dobrać kryteria pozacenowe. Zamawiający często nieumiejętnie wybierają te kryteria, nie stawiając sobie uprzednio pytania, czy kryterium to doprowadzi w rzeczywistości do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Możliwość zastosowania terminu płatności jako kryterium oceny ofert została potwierdzona m.in. w wyroku KIO z 18 listopada 2014 r. (KIO 2349/14) czy w uchwale Sądu Najwyższego z 18 września 2002 r. (III CZP 52/021). Z takim stanowiskiem co do zasady należy się zgodzić. Niemniej jednak praktyka pokazuje, że zastosowanie warunków płatności jako kryterium nie prowadzi do wyboru oferty najkorzystniejszej. Zdarza się na przykład, że choć przed wejściem w życie art. 91 ust. 2a pzp zamawiający dokonywał płatności standardowo w terminie np. 30 dni, to po zmianie przepisów okres ten skrócił do 14 dni, zapowiadając, że przyzna dodatkowe punkty za wskazanie przez zamawiającego 30 dni. Takie korzystanie z pozacenowego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest pozorne. Warto także wspomnieć o wymogach ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (DzU z 2013 r., poz. 403), które ograniczają termin płatności do 30 albo 60 dni w stosunku do zamawiających objętych wymogami ustawy o finansach publicznych, bez rygoru odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wydaje się zatem, że kryterium to powinno być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach (np. gdy zamawiający gospodaruje środkami finansowymi na bieżąco i uzyskuje przychody przez stosowanie krótkoterminowych lokat).


Czy wiedza i doświadczenie wykonawcy mogą być kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w robotach budowlanych?

Wiedza i doświadczenie wykonawcy robót budowlanych mają bez wątpienia istotne znaczenie dla zamawiającego. Stanowią one bowiem dla niego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Atrybuty podmiotowe wykonawcy są weryfikowane przez zamawiającego wyłącznie w ramach postawienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22 pzp). Należy jednak pamiętać, że kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej, określone przykładowo w art. 91 ust. 2 pzp, muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia. Również ust. 3 tego przepisu wskazuje, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, szczególnie jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Zatem zamawiający, tworząc katalog kryteriów pozacenowych, nie może sięgać m.in. do warunków udziału w postępowaniu, gdyż naruszałoby to przywołane przepisy. Wyjątkiem od tej reguły – zgodnie z art. 5 ust. 1 pzp – są usługi o charakterze niepriorytetowym.

Warto przy tym wspomnieć, że zgodnie z art. 67 ust. 2 lit. b dyrektywy 2014/24/UE kryteria mogą również obejmować organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne