Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Umowy gwarancyjne

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: Józef Kunicki
Autor: Bartłomiej Brosz

Aby zamawiający mógł w razie konieczności domagać się od wykonawcy zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, musi jasno określić warunki oraz wnikliwie przeanalizować treść umów gwarancyjnych.

Skuteczność dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w dużym stopniu zależy od prawidłowości działania zamawiającego już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotowanie bowiem odpowiednich wymogów regulujących treść i formę dokumentów gwarancyjnych winno znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 36 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nakłada na zamawiającego obowiązek ustalenia wymagań w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Tak więc doświadczony zamawiający nie poprzestanie na lakonicznym odwołaniu się do ustawowych regulacji zawartych w art. 147-151 pzp, odnoszących się do kwestii zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lecz jasno i precyzyjnie określi swoje oczekiwania wobec wykonawców, zwłaszcza w zakresie „zawartości” umów gwarancyjnych należytego wykonania kontraktu i postępowania w przypadkach niespełnienia tychże wymagań.

Wybór i zmiana formy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego ma służyć pokryciu ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej umowy w przypadku niewywiązania się przez wykonawcę z jej postanowień. Zagadnienia obejmujące tę problematykę regulują art. 147-151 pzp.

 

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 pzp (formy zabezpieczenia zależne od wyboru wykonawcy). Natomiast zmiana formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy, może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego, jednakże pod warunkiem, że na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wymogach siwz dopuścił on również tę formę zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne