Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Umowy gwarancyjne

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: Józef Kunicki
Autor: Bartłomiej Brosz

Aby zamawiający mógł w razie konieczności domagać się od wykonawcy zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, musi jasno określić warunki oraz wnikliwie przeanalizować treść umów gwarancyjnych.

Skuteczność dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w dużym stopniu zależy od prawidłowości działania zamawiającego już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotowanie bowiem odpowiednich wymogów regulujących treść i formę dokumentów gwarancyjnych winno znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 36 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nakłada na zamawiającego obowiązek ustalenia wymagań w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Tak więc doświadczony zamawiający nie poprzestanie na lakonicznym odwołaniu się do ustawowych regulacji zawartych w art. 147-151 pzp, odnoszących się do kwestii zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lecz jasno i precyzyjnie określi swoje oczekiwania wobec wykonawców, zwłaszcza w zakresie „zawartości” umów gwarancyjnych należytego wykonania kontraktu i postępowania w przypadkach niespełnienia tychże wymagań.

Wybór i zmiana formy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego ma służyć pokryciu ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej umowy w przypadku niewywiązania się przez wykonawcę z jej postanowień. Zagadnienia obejmujące tę problematykę regulują art. 147-151 pzp.

 

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 pzp (formy zabezpieczenia zależne od wyboru wykonawcy). Natomiast zmiana formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy, może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego, jednakże pod warunkiem, że na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wymogach siwz dopuścił on również tę formę zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne