Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kłopotliwy warunek wiedzy i doświadczenia

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Krzysztof Puchacz

Działanie niezgodne z pzp należy uznać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeśli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest kwestia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez:

a) naruszenie zasady proporcjonalności przy opisywaniu sposobu oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
b) niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych stosowanie przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu z powodu niewykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia


– w zamówieniach, których przedmiotem są roboty budowlane.

Jedną z podstawowych zasad zamówień publicznych jest zasada proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu. Została ona wyrażona w art. 22 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Wskazany przepis stanowi, że opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że skonkretyzowane w opisie warunki udziału w postępowaniu nie mogą być określone ponad potrzeby zamawiającego.

Naruszenie zasady proporcjonalności warunku wiedzy i doświadczenia

Jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO), zamawiający musi umieć udowodnić, że postawione przez niego warunki są rzeczywiście niezbędne dla zagwarantowania należytego wykonania zamówienia (zob. uchwała KIO z 7 grudnia 2013 r., KIO/KD 102/13).

Zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, musi pogodzić przeciwstawne interesy: interes wykonawców (uwzględniając zasadę zakazu dyskryminacji) oraz interes zamawiającego (dopuszczając do udziału w postępowaniu tylko takich wykonawców, których wiedza i doświadczenie zapewniają należyte wykonanie zamówienia). Zamawiający nie może żądać od potencjalnych wykonawców większej wiedzy i doświadczenia, niż jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zatem każdy warunek udziału w postępowaniu musi być związany z charakterystyką przedmiotu zamówienia (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 sierpnia 2010 r., XXII GA 447/2010).

Ustawodawca uznał zasadę proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu za na tyle istotną, by za jej naruszenie przewidzieć sankcje z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne