Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Jawność umów i aneksów

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Czy zamawiający może udostępnić każdemu zainteresowanemu zawarte umowy o zamówienie publiczne albo aneksy do tych umów?  Odpowiedzi należy szukać w orzecznictwie sądowym.

Patrząc przekrojowo na całą ustawę – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), można zauważyć dominację zasady jawności na każdym etapie postępowania o zamówienie publiczne. Zasada ta obejmuje już pierwsze czynności w postępowaniu, począwszy od zawiadomienia o dostępie do zamówienia (które ma najczęściej formę ogłoszenia o zamówieniu). Ogłoszenie publikowane jest w jednym z dwóch ustawowo wskazanych portali: Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w Biuletynie Zamówień Publicznych. Oba są powszechnie dostępne.

Zakres jawności

Najważniejszy dla każdego postępowania dokument – specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) – jest upubliczniany dla wszystkich zainteresowanych w tych postępowaniach, w których na publiczne ogłoszenie ofertę może złożyć każdy wykonawca, spełniający warunki udziału w postępowaniu. Wnioski o wyjaśnienie treści siwz, odpowiedzi udzielane przez zamawiającego oraz zmiany treści siwz przez niego dokonywane także są upubliczniane w taki sam sposób, w jaki udostępniana jest siwz. Dlatego każdy z podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty ma jednakowy i stały dostęp do informacji dotyczących zamówienia.

Jawne jest otwarcie ofert, nie tylko dla wykonawców, którzy zdecydowali się złożyć oferty – ustawodawca w pzp nie zawęża kręgu podmiotów mogących uczestniczyć w otwarciu ofert (w miejscu i terminie wskazanym w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu).

Także złożone oferty są jawne, z jedynym wyjątkiem: gdy informacje w nich zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie informacje muszą jednak zostać zastrzeżone przez wykonawcę najpóźniej w terminie składania oferty, a wykonawca zobowiązany jest przy tym wykazać, że istotnie stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: udip) tajemnica przedsiębiorstwa jest ograniczeniem prawa dostępu do informacji publicznej, a – jak wskazano w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – rozumie się przez nią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Należy wspomnieć, że nie mogą zostać zastrzeżone podstawowe informacje podawane podczas każdego otwarcia ofert, tj.: nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, zaproponowane przez nich ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Zasadą jawności objęte są także wyniki postępowania: odrzucenie ofert lub wykluczenie wykonawców, wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania. Informacje te zamieszczane są na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, a także przekazywane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne