Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Jawność umów i aneksów

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Czy zamawiający może udostępnić każdemu zainteresowanemu zawarte umowy o zamówienie publiczne albo aneksy do tych umów?  Odpowiedzi należy szukać w orzecznictwie sądowym.

Patrząc przekrojowo na całą ustawę – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), można zauważyć dominację zasady jawności na każdym etapie postępowania o zamówienie publiczne. Zasada ta obejmuje już pierwsze czynności w postępowaniu, począwszy od zawiadomienia o dostępie do zamówienia (które ma najczęściej formę ogłoszenia o zamówieniu). Ogłoszenie publikowane jest w jednym z dwóch ustawowo wskazanych portali: Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w Biuletynie Zamówień Publicznych. Oba są powszechnie dostępne.

Zakres jawności

Najważniejszy dla każdego postępowania dokument – specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) – jest upubliczniany dla wszystkich zainteresowanych w tych postępowaniach, w których na publiczne ogłoszenie ofertę może złożyć każdy wykonawca, spełniający warunki udziału w postępowaniu. Wnioski o wyjaśnienie treści siwz, odpowiedzi udzielane przez zamawiającego oraz zmiany treści siwz przez niego dokonywane także są upubliczniane w taki sam sposób, w jaki udostępniana jest siwz. Dlatego każdy z podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty ma jednakowy i stały dostęp do informacji dotyczących zamówienia.

Jawne jest otwarcie ofert, nie tylko dla wykonawców, którzy zdecydowali się złożyć oferty – ustawodawca w pzp nie zawęża kręgu podmiotów mogących uczestniczyć w otwarciu ofert (w miejscu i terminie wskazanym w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu).

Także złożone oferty są jawne, z jedynym wyjątkiem: gdy informacje w nich zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie informacje muszą jednak zostać zastrzeżone przez wykonawcę najpóźniej w terminie składania oferty, a wykonawca zobowiązany jest przy tym wykazać, że istotnie stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: udip) tajemnica przedsiębiorstwa jest ograniczeniem prawa dostępu do informacji publicznej, a – jak wskazano w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – rozumie się przez nią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Należy wspomnieć, że nie mogą zostać zastrzeżone podstawowe informacje podawane podczas każdego otwarcia ofert, tj.: nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, zaproponowane przez nich ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Zasadą jawności objęte są także wyniki postępowania: odrzucenie ofert lub wykluczenie wykonawców, wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania. Informacje te zamieszczane są na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, a także przekazywane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne