Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Projekt wykonawczy

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Danuta Domżalicka

Planując przeprowadzenie zamówienia na roboty budowlane, należy pamiętać o wytycznych wskazanych w rozporządzeniach określających szczegółowo zakres i formy projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej.

W trybach, dla których jest to niezbędne, zamawiający – wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – sporządza i przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), która zgodnie z art. 36 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zawiera oprócz wielu innych elementów także opis przedmiotu zamówienia.

Zgodnie zaś z postanowieniami art. 31 pzp przedmiot zamówienia na roboty budowlane należy opisać za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli natomiast przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane (dalej: pr. bud.), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – projekt budowlany, projekt wykonawczy

Na podstawie omawianego przepisu zostało wydane rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dalej: rozporządzenie dp). Rozporządzenie to określa szczegółowy zakres i formę:

 

  • dokumentacji projektowej;
  • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
  • programu funkcjonalno-użytkowego


przy uwzględnieniu rodzaju robót budowlanych, a także nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień.

W pr. bud. określono m.in., że zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne