Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Agnieszka Matusiak
Tagi:    siwz   roboty budowlane

Potrzebę ingerencji zamawiającego w rodzaj stosunku łączącego wykonawcę z pracownikiem należy uzasadnić przedmiotem lub charakterem czynności wykonywanych przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia.

W drodze nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1232) do art. 29 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) dodano pkt 4. Zgodnie z tym przepisem zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Przepis ten stanowi implementację zapisów dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, która nałożyła na państwa członkowskie obowiązek podejmowania działań zmierzających do tego, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przestrzegali stosownych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy.

Wymóg uzasadniony przedmiotem lub charakterem wykonywanych czynności

Z uprawnienia wskazanego w omawianym przepisie zamawiający może skorzystać wówczas, gdy jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia. Tak sformułowany warunek może spowodować trudności interpretacyjne z uwagi na swój nieostry charakter. Analizując jednak treść nowo dodanego przepisu, można uznać, że zamawiający będzie uprawniony do wprowadzenia w opisie przedmiotu zamówienia zapisu o obowiązku zatrudnienia personelu na umowę o pracę – w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, iż realizacja zamówienia (ze względu na jego przedmiot lub charakter czynności) wymaga wykonania go w określonym miejscu i czasie oraz pod kierownictwem wykonawcy lub podwykonawcy.

Niniejszy artykuł ma na celu przede wszystkim analizę zamówień na roboty budowlane pod kątem konieczności zatrudniania do ich realizacji pracowników na podstawie umowy o pracę.

W pierwszej kolejności należy się odwołać do definicji stosunku pracy, zawartej w ustawie – Kodeks pracy (dalej: kp). Zgodnie z treścią art. 22 § 1 kp przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatem w sytuacji, gdy pracownik zobowiązany jest do wykonywania określonej pracy: konkretnych czynności pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonych (tj. w określonych dniach tygodnia i godzinach), a za świadczoną pracę otrzymuje wynagrodzenie, to wówczas można mówić o stosunku pracy.

Przywołania wymaga również definicja pojęcia „roboty budowlane”, które od 20 lutego 2013 r. (zgodnie ze znowelizowanym wówczas art. 2 pkt 8 pzp) należy rozumieć jako wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne