Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Oferty grupy kapitałowej

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Łukasz Zalewski
Tagi:    siwz

Czy wykonawcy należący do jednej grupy kapitałowej, którzy złożą oferty na różne części tego samego zamówienia, podlegają przesłance wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp?

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: ukik), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, wykluczani są z postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Konstrukcja przywołanego unormowania nie wywołuje dalej idących problemów, jeżeli wykonawca składa jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia. Sytuacja komplikuje się jednak wówczas, gdy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wyłącznie na jedną część przedmiotu zamówienia, a z możliwości tej korzystają wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, przy czym każdy z nich składa ofertę na inną część. W takim wypadku powstaje bowiem wątpliwość, czy zamawiający jest zobowiązany odnosić art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp do każdej części zamówienia osobno, czy raczej do całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego owe części zostały wyodrębnione. Czy w związku z tym na podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej składających odrębne oferty na różne części zamówienia spoczywa w ogóle obowiązek wykazania, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji, a jeżeli tak, to przez pryzmat jakich czynników należy oceniać ewentualny wpływ tych powiązań na konkurencję w postępowaniu? Zdania w tym zakresie są podzielone.

Odrębna ocena ofert częściowych

Jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny, to zamawiający może dopuścić składanie przez wykonawców ofert częściowych – na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które jeden wykonawca może złożyć oferty częściowe. Możliwość złożenia przez wykonawcę kilku ofert w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia jest zatem wyłomem od zasady, że wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej – dalej: KIO – z 2 stycznia 2013 r., KIO 2722/12).

Niewątpliwe jest, że każda z ofert częściowych stanowi odrębny przedmiot badania i oceny zamawiającego.
 

  • Wyrok z 20 sierpnia 2014 r. (KIO 1584/14)


„(…) choć zamawiający prowadzi jedną procedurę, to każda z części zamówienia traktowana jest oddzielnie, wobec czego dotyczące jej postępowanie może zakończyć w odmienny sposób (…), podobnie jak w różny sposób mogą zostać przez zamawiającego potraktowane oferty częściowe jednego wykonawcy (może on uzyskać daną część zamówienia w wyniku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, podczas gdy jego oferta, złożona na inną część zamówienia, może zostać odrzucona). W przypadku podziału zamówienia na części ani w stosunku do samego postępowania o udzielenie zamówienia, ani złożonych w nim przez jednego wykonawcę ofert częściowych nie można mówić o automatycznym przenoszeniu rozstrzygnięć z jednej części postępowania na drugą”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne