Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Termin związania ofertą a umowa

Data publikacji: 04-03-2015 Autor: Katarzyna Bełdowska

Składy orzekające KIO wskazują, że nie można wybrać oferty, której termin związania minął. Jednak nie określają jednoznacznie, czy należy wykluczyć wykonawcę, który samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą.

Termin związania ofertą to okres, w którym wykonawca oczekuje na podjęcie przez zamawiającego decyzji co do podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kwestia terminu związania ofertą dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego została uregulowana w art. 85 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Przepis ten stanowi, że zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) termin, podczas trwania którego wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą, czyli zobowiązany do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod rygorem utraty złożonego w postępowaniu wadium. Zgodnie z art. 85 ust. 5 pzp bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a zatem początkiem biegu terminu związania ofertą jest ostatni dzień składania ofert. Przy określeniu początku biegu terminu związania ofertą nie znajduje zatem zastosowania art. 111 ust. 2 ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc), zgodnie z którym „jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło”. Do pozostałych czynności związanych z liczeniem terminu związania ofertą przepisy kc (zob. art. 110–115 kc) stosuje się odpowiednio, w myśl odesłania wskazanego w art. 14 pzp.

Przedłużanie terminów ustawowych

Celem ustanowienia terminu związania ofertą jest zabezpieczenie interesu zamawiającego przez uniemożliwienie wykonawcom odmówienia podpisania umowy bez poniesienia konsekwencji. W art. 85 ust. 1 pzp ustalono maksymalne terminy związania ofertą: 30, 60 lub 90 dni, w zależności od wartości przedmiotu zamówienia (im wartość zamówienia mniejsza, tym krótszy termin). Zamawiający nie może określić terminów dłuższych, ale może zmniejszyć wskazaną ustawowo liczbę dni. Zamawiający może jednorazowo zwrócić się do wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą (jest to uprawnienie zamawiającego, a nie jego obowiązek), musi to jednak uczynić nie później niż na trzy dni przed upływem terminu początkowo wyznaczonego w siwz (zob. art. 85 ust. 2 pzp).

Przykład

Przyjmując, że termin związania ofertą upływa w piątek (zgodnie z art. 111 § 1 – w piątek o 24.00), to od piątku należy odliczyć trzy pełne doby: piątek, czwartek i środę (termin trzech dni do upływu terminu związania ofertą). Termin ten zaczyna więc swój bieg w środę. A zatem, zgodnie z art. 111 § 2 kc (który w tym przypadku znajduje zastosowanie), wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą zamawiający kieruje do wykonawcy najpóźniej we wtorek.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne