Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Inna omyłka

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: Dariusz Wieczorek
Tagi:    oświadczenie   dostawa   siwz

Omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz w sposób niepowodujący istotnych zmian w treści oferty musi być bezsporna i oczywista. Nie może to jednak prowadzić do arbitralnego poprawiania wszystkich błędów.

Wprowadzona ubiegłoroczną nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) – dalej: pzp, zmiana brzmienia art. 87 od początku budziła mieszane uczucia uczestników rynku. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający – poza oczywistymi omyłkami pisarskimi – jest zobowiązany poprawiać „inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty”. Omawiana zmiana miała na celu uratowanie ofert wykonawców, którzy z powodu drobnych uchybień tracili szanse na uzyskanie zamówienia.

Arbitralna decyzja zamawiającego

Na etapie prac nad projektem nowelizacji pzp oraz po jego uchwaleniu wielu ekspertów podkreślało ryzyko arbitralności działań zamawiającego, na którym spoczęła odpowiedzialność za ocenę, które z ewentualnych poprawek będą zgodne ze złożonym oświadczeniem woli wykonawcy, nie powodując jednocześnie zmiany treści złożonej oferty. „Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać zamawiający samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności” (wyrok z dnia 20 stycznia 2009 r., KIO/UZP 11/09). Z powyższego orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej wynika, iż omyłka ta powinna być oczywista dla zamawiającego i wynikać w jednoznaczny sposób z treści oferty. Nie ulega wątpliwości, iż wprowadzone poprawki muszą stanowić odzwierciedlenie złożonego oświadczenia woli wykonawcy wyrażonego w ofercie oraz że działania zamawiającego nie mogą prowadzić do negocjacji między stronami ani modyfikacji istotnych zapisów oferty. Wezwanie do wyrażenia zgody na poprawienie omyłki powinno być w tym przypadku formalnością, niepociągającą za sobą konieczności dalszych wyjaśnień treści oferty.

 

Decyzja ustawodawcy o pozostawieniu nieostrej definicji omyłki doprowadziła do konieczności wykładni przepisu przez orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne