Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kryteria oceny a warunki udziału

Data publikacji: 03-03-2015 Autor: Paweł Granecki

Najczęściej stosowanymi obecnie kryteriami są cena i termin realizacji noraz okres gwarancji. Wydaje się jednak, że przyjęcie takich kryteriów narusza zasadę wynikającą z art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) kryteriami oceny ofert w zakresie robót budowlanych są cena i inne kryteria dotyczące przedmiotu zamówienia. Ustawodawca w przywołanym przepisie wskazał przykładowo następujące kryteria oceny ofert: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis. W praktyce wskazany katalog jest katalogiem otwartym, co oznacza, że zamawiający mogą określić również inne – niewymienione przez ustawodawcę – kryteria dotyczące robót budowlanych.

Zasady wydatkowania środków publicznych a kryteria

Jak zamawiający powinien określać optymalne dla siebie kryteria oceny ofert? Odpowiedzi na to pytanie warto szukać na gruncie ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp), gdzie ustawodawca w art. 44 ust. 3 pkt 1 wskazał, że wydatkowanie środków publicznych powinno być celowe i oszczędne, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Ponadto, zgodnie z pkt 2 tego przepisu, wydatki należy realizować w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Zasady te powinny być podstawą do określenia optymalnych kryteriów oceny ofert składanych w zamówieniach na roboty budowlane. Organy kontroli badają bowiem zasadność doboru kryteriów właśnie w odniesieniu do ufp.

Zgodnie ze statystykami sporządzonymi przez Urząd Zamówień Publicznych1 najczęściej stosowanymi kryteriami są cena i termin realizacji oraz okres gwarancji. Wydaje się, że przyjęcie takich kryteriów jest niezgodne ze wspomnianymi zasadami wynikającymi z ufp, ponieważ zarówno termin, jak i okres gwarancji mogą być określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) jako warunek przedmiotowy. Jeżeli na przykład wymagany jest termin realizacji do 31 grudnia 2015 r., to bezzasadne będzie stosowanie kryterium dotyczącego terminu realizacji (np. do dnia 1 grudnia 2015 r.). Gdy zatem zamawiający nie ma powodów do skracania terminu realizacji zamówienia, to nie powinien stosować takiego kryterium. Traci on bowiem wówczas możliwość punktacji w innych obszarach kryterium oceny ofert.

Podobnie rzecz się przedstawia w przypadku okresu gwarancji, chyba że zostanie określona waga, a zamawiający w sposób arbitralny wskaże minimalny oraz maksymalny okres, w którym będzie przydzielał punkty.

Wydaje się zatem, że zamawiający – wskazując kryteria oceny ofert, które są bezzasadne ze względu na możliwość postawienia wykonawcom stosownych wymagań w opisie przedmiotu zamówienia – często szkodzą samym sobie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne