Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pozacenowe kryteria w robotach budowlanych

Data publikacji: 02-03-2015 Autor: Piotr Pieprzyca
Autor: Rys. B. Brosz

W drodze ostatniej nowelizacji ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek stosowania innych niż cena kryteriów wyboru oferty, podając jednocześnie w art. 91 ust. 2 pzp przykłady takich kryteriów.

Po zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) – wskutek nowelizacji, która weszła w życie 19 października 2014 r. – wśród zamawiających pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących praktycznego zastosowania innych niż cena kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Problematyka ta stała się niezwykle istotna ze względu na wprowadzenie do pzp przepisu art. 91 ust. 2a, który jako zasadę przy wyborze oferty najkorzystniejszej wskazuje obowiązek stosowania wielu kryteriów. Zamówienia publiczne, w których cena może być jedynym kryterium wyboru, są wskazane jako wyjątek, możliwy tylko wtedy, gdy postępowanie dotyczy przedmiotu powszechnie dostępnego, o ustalonych standardach jakościowych. Co istotne, wskazany przepis dotyczy wszystkich rodzajów zamówień publicznych, tj. dostaw, usług oraz robót budowlanych, niezależnie od ich wartości.

Warunki udziału a podmiotowe kryteria wyboru

W związku ze wspomnianymi zmianami konieczne wydaje się przeprowadzenie dokładnej analizy samego pojęcia kryterium będącego podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej oraz kwestii praktycznego zastosowania innych kryteriów niż cena, ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych. Praktyka pokazuje bowiem, że wielu zamawiających ma problemy z wyborem oraz opisem kryteriów dotyczących właśnie tego rodzaju zamówień publicznych.

Ustawodawca, mimo braku definicji legalnej kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, w art. 2 pkt 5 pzp zdefiniował pojęcie najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo oferta z najniższą ceną, przy czym – jak wskazuje ustawodawca – w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zamawiający nie może posługiwać się wyłącznie kryterium cenowym.

Co do zasady kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej powinny odnosić się do przedmiotu zamówienia, a nie do cech charakteryzujących samego wykonawcę. Podkreśla się to w art. 91 ust. 3 pzp, zgodnie z którym kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Praktyka pokazuje jednak, że w wielu udzielanych obecnie zamówieniach publicznych zamawiający stosują kryteria, które dotyczą dotychczasowej wiedzy i doświadczenia wykonawcy w zakresie zrealizowanych robót budowlanych. Na bazie dotychczasowego stanu prawnego zjawisko to należy uznać za niewłaściwe. Wiedza i doświadczenie wykonawcy nie powinny stanowić kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, podobnie jak inne warunki udziału w postępowaniu (potencjał, którym dysponuje wykonawca, zdolność ekonomiczna lub finansowa) – służą one jedynie wykazaniu przez wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu, nie są natomiast podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne