Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach a kryterium ceny

Data publikacji: 02-03-2015 Autor: Zbigniew Leszczyński

Trudno oprzeć się wrażeniu, że obowiązek stosowania przez zamawiających innych kryteriów oceny ofert niż cena ma nie tylko zapobiegać złej jakości realizowanych zamówień, ale i przeciwdziałać powszechnemu przekonaniu (z którym się nie zgadzam), że „tanio to źle”.

Już dziś, po kilku miesiącach stosowania nowych uregulowań w tym zakresie, widać, jak wiele problemów nastręcza zamawiającym poprawne ich stosowanie. Pamiętać trzeba, że wybór oferty za pomocą kryteriów to trzeci (ostatni) etap oceny złożonych przez wykonawców ofert. To oznacza, że wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu na tym etapie oceny ofert już nie występuje, został bowiem z postępowania wykluczony, a oferty niezgodne z treścią specyfikacji – odrzucone.

Ustawa i jej wykładnia powinny gwarantować, że wykonawca, którego oferta została wybrana, potrafi wykonać zamówienie, a wykonany przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego. Niestety, tak nie jest. Wybierając wykonawcę, zamawiający wie jedynie, kto jest stroną umowy. Nie musi on posiadać „żelaznej” wiarygodności, a podmioty trzecie, dzięki którym uzyskał zamówienie, może zamienić na tańsze. Z uwagi na brak definicji roboty powszechnie dostępnej uważam, że każdą robotę budowlaną można uznać za powszechnie dostępną. Istnieje więc możliwość stosowania jedynego kryterium oceny ofert, jakim jest cena, i przyjąć w protokole postępowania, że: „Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia, wskazując parametry wszystkich materiałów i urządzeń, a standard wykonania robót został podany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”.


Zbigniew Leszczyński
zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie, członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne