Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Nieważność umowy w sprawie zamówienia

Data publikacji: 01-10-2009 Autor: mec. Robert Mikulski, Sebastian Pietrzyk
Tagi:    środki ochrony prawnej   siwz
Autor: Piotr Kanarek

Przypadki, które sprawiają, że zawarta umowa o zamówienie publiczne jest nieważna, określają nie tylko przepisy prawa zamówień publicznych, ale również kodeksu cywilnego. Sprawę o stwierdzenie takiej nieważności może wnieść przegrany wykonawca, strona umowy lub prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna w przypadkach wskazanych treścią art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Poza tym, ustawa przewiduje nieważność umowy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 140 ust. 3 pzp), w tym również w przypadku gdy świadczenie wynikające w umowy jest niemożliwe do spełnienia (art. 387 § 1 ustawy Kodeks cywilny – dalej: kc), jak też w przypadku dokonania zmiany umowy niezgodnie z przepisem art. 144 pzp.

Bez względu na okoliczności skutkujące nieważnością umowy na podstawie wyżej wskazanych przepisów pzp, nie może budzić wątpliwości, że podstawą nieważności umowy mogą być również odpowiednie przepisy kc, przykładowo art. 58, jak też przepisy dotyczące wad oświadczenia woli (art. 82 i n.), gdyż do umów w sprawie zamówienia publicznego stosuje się przepisy kc, jeśli ustawa nie stanowi inaczej.

Przepisy dotyczące nieważności umowy zawarte w pzp mają charakter przepisów szczególnych w stosunku do uregulowań zamieszczonych w kc.

POSZCZEGÓLNE PODSTAWY NIEWAŻNOŚCI PRZEWIDZIANE W PZP

  • Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w BZP albo opublikowane w DzUrz UE, chyba że z przepisów ustawy nie wynika taki obowiązek (art. 146 ust. 1 pkt 1 pzp)

 

Przepis ten wyraźnie uzależnia nieważność umowy od braku publikacji ogłoszenia w odpowiednich publikatorach, a nie od braku jego przekazania, przy czym w tym ostatnim przypadku nieważność umowy będzie można stwierdzić na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 6 pzp. Możliwa jest zatem sytuacja, w której zamawiający prawidłowo przygotuje ogłoszenie o zamówieniu, dokona jego przekazania do ww. organów w formie i na zasadach określonych w pzp, jednakże z przyczyn od niego niezależnych nie dojdzie do publikacji takiego ogłoszenia. Wydaje się, że w powyższej sytuacji zamawiający, który mimo takiej wady przeprowadził postępowanie i zawarł umowę, nie może się bronić przed zarzutem nieważności okolicznością dochowania aktów staranności w przekazaniu ogłoszenia, przepis takiego rozwiązania bowiem nie przewiduje. Co więcej, to na zamawiającym ciąży obowiązek przechowywania dowodu zamieszczenia lub publikacji takiego ogłoszenia (art. 12 ust. 3 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne