Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zapisy gwarancji wadialnej

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    wadium   gwarancja
Autor: Rys. B. Brosz

W postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców ubiegających się o zamówienie wniesienia wadium.

W pzp wskazany został katalog możliwych form wniesienia wadium, z których najczęściej stosowaną przez wykonawców jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.

Praktyka podmiotów wystawiających gwarancje lub poręczenia pokazuje, że podstawą roszczenia zamawiającego w zakresie wypłaty sumy gwarancyjnej zabezpieczającej wadium jest przedstawienie gwarantowi lub poręczycielowi oryginału dokumentu przez zamawiającego, jako beneficjenta gwarancji lub poręczenia. Jeżeli zamawiający dysponuje kopią dokumentu, nawet potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, to w przypadku ziszczenia się jednej z przesłanek zatrzymania wadium (wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pzp) zamawiający nie ma pewności, że na podstawie tej kopii dokumentu jego roszczenie o zapłatę wadium zostanie uznane.

Warto zwrócić uwagę na pogląd wyrażony w literaturze, zgodnie z którym: „Złożenie zaś kopii tych dokumentów nie może być uważane za skuteczne wniesienie wadium, gdyż zamawiający nie może mieć pewności, czy oryginał dokumentu nie został w chwili złożenia oferty zwrócony gwarantowi. Podobne stanowisko zostało zajęte w wyroku KIO UZP z 20 lipca 2010 r., KIO/UZP 1408/10 (…). Nietrafne są zatem poglądy dopuszczające możliwość złożenia kopii gwarancji”1. Cytowanego poglądu nie można jednak przyjąć bezkrytycznie w każdym przypadku otrzymania kopii gwarancji wadialnej, bez dokładnej weryfikacji jej treści. Może się bowiem okazać, że sam gwarant dopuści możliwość wystąpienia przez zamawiającego z roszczeniem o zapłatę na podstawie kopii dokumentu. Wówczas ta forma przedłożonego dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium powinna być uznana za prawidłową. Przekonanie takie niejednokrotnie wyrażała również KIO w swoim orzecznictwie.

 

  • Postanowienie KIO z 5 maja 2014 r. (KIO 807/14)

 

„Z treści dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej jednoznacznie wynika, że można ją realizować nie tylko na podstawie oryginału dokumentu, ale również po okazaniu jej kserokopii. Wykonawca w terminie wniósł wymagane wadium, a tym samym nie było podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp. (…) w orzecznictwie dopuszcza się posługiwanie przez wykonawców kserokopią dokumentu gwarancji wadialnej. Możliwość złożenia kopii gwarancji wadialnej, a nie oryginału, zależy od treści tej gwarancji. Jeżeli z treści dokumentu gwarancji wynika, że kserokopia jest wystarczająca dla zabezpieczenia oferty, wówczas nie ma przeszkód do tego, aby wykonawca przedstawił kopie gwarancji wadialnej”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne