Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Uproszczony reżim na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Dyrektywa 2014/24/UE zawiera zapisy dotyczące podwykonawstwa i polegania na zasobach podmiotów trzecich. Wskazuje też usługi, w przypadku których można zastosować uproszczone procedury udzielania zamówień.


Uproszczony reżim na usługi społeczne i inne szczególne usługi


Cel wprowadzonych zmian

Jak wykazują statystyki, zamówienia publiczne na niektóre usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne oraz hotelowe i restauracyjne, a także prawne1, ratownicze, przeciwpożarowe i więzienne nie budzą szczególnego zainteresowania u przedsiębiorstw niemających siedziby na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie którego zlokalizowana jest instytucja zamawiająca, chcąca udzielić zamówienia. W terminologii unijnej oznacza to, że mają one ograniczony wymiar transgraniczny (zob. pkt 114 preambuły). To niewielkie zainteresowanie wynika z kontekstu tych usług, związanego m.in. z różnymi tradycjami kulturowymi poszczególnych państw członkowskich UE. Dlatego dyrektywa 2014/24/UE wprowadza uproszczone przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych na te usługi. Przepisy te mają zastosowanie dopiero w przypadku przekroczenia wartości progowej (750 000 euro) – dużo wyższej niż w przypadku zamówień na pozostałe usługi (134 000 lub 207 000 euro w zależności od szczebla zamawiającego).

Podstawa prawna

 

  • punkty 114–119 preambuły;
  • artykuły 74–77.

Założenia uproszczonego reżimu

 

  1. Uproszczony reżim obowiązuje tylko w przypadku zamówień o wartości powyżej 750 000 euro (art. 4 lit. d).
  2. Usługi objęte uproszczonym reżimem wymienione są (razem z ich kodem) w ramach wspólnego słownika zamówień (CPV), w załączniku XIV do dyrektywy (zob. art. 74).
  3. Instytucja zamawiająca jest zobowiązana do opublikowania ogłoszenia o zamówieniu (art. 75 ust. 1 lit. a) lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego (art. 75 ust. 1 lit. b) oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (art. 75 ust. 2).
  4. Państwa członkowskie mają samodzielnie określić przepisy dotyczące procedur udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Przepisy te muszą jednak zapewnić przestrzeganie zasad przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców (art. 76 ust. 1) i nakładać na instytucje zamawiające obowiązki informacyjne.
  5. Zgodnie z art. 76 ust. 2 państwa członkowskie „zapewniają instytucjom zamawiającym możliwość uwzględnienia zapewnienia jakości, ciągłości, dostępności, przystępności, możliwości korzystania z usług i ich kompleksowości, a także uwzględnienia szczególnych potrzeb różnych kategorii użytkowników, w tym grup defaworyzowanych i słabszych grup społecznych, oraz kwestii zaangażowania i upodmiotowienia użytkowników, jak również innowacyjności”.
  6. Państwa członkowskie mogą ograniczyć możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne z zakresu usług zdrowotnych, społecznych i kulturalnych do specyficznych organizacji, które to zdefiniowane są art. 77 ust. 2. W takim wypadku czas trwania umowy nie może przekraczać trzech lat (art. 77 ust. 3).

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne