Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Ustawa śmieciowa przed TK

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Justyna Starek

Omawiamy rozstrzygnięcia przedstawione przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 listopada 2013 r. (K 17/12), wydanym w sprawie zgodności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z Konstytucją RP.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg) od początku budziła wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją RP. Po wejściu w życie ucpg klub poselski Prawa i Sprawiedliwości oraz posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także Rada Miasta Świdnik zaskarżyli tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego (dalej: Trybunał lub TK). Trybunał zaczął zbierać stanowiska w tej sprawie, zarówno od ekspertów, jak i Sejmu oraz Prokuratury Generalnej.

Zarzuty wyrażone we wniosku

Rada Miasta Świdnik kwestionowała m.in. te przepisy ucpg, które przenoszą istotne elementy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do aktu o randze podstawowej. Ponadto wskazywała, że regulacje są niejasne i nie określają, czy opłata musi być skalkulowana według zasad ceny, co nie wyklucza uformowania opłaty niezależnie od wartości usługi, zwłaszcza że ustawa nowelizująca nie przewiduje mechanizmów kalkulacyjnych o precyzyjnym charakterze.

Zdaniem grupy posłów sposób, w jaki zmieniono cały system zarządzania odpadami komunalnymi, przypisując wiele różnych zadań nie tylko gminom, lecz także spółdzielniom mieszkaniowym, mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym (a więc uczestnikom rynku gospodarowania odpadami), pozwala stwierdzić, że znaczna część tych unormowań nie znajduje uzasadnienia w wartościach konstytucyjnych.

W uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca wskazywał, że występuje niejasność przepisów i luka konstrukcyjna wskazana przez skarżących, która wykracza poza hierarchiczną kontrolę zgodności norm ustawy z zasadą poprawnej legislacji. Żądanie wnioskodawcy (Rady Miasta Świdnik) zmierza bowiem do wykładni przepisów w wypadku krzyżowania się praw na nieruchomości. Ustawa nie wymienia wprost, na którym podmiocie spoczywa obowiązek opłat, jeśli prawa te pokrywają się ze sobą. Nie oznacza to jednak, że na podstawie tych przepisów nie można ustalić, na kim ciążą obowiązki wskazane w ustawie. Administracja publiczna i sądy mają za zadanie ustalić, kto powinien je wypełniać (zob. wyrok TK z 28 listopada 2013 r., K 17/12).

Rozstrzygnięcia co do zgodności przepisów z Konstytucją RP

W orzeczeniu wydanym 28 listopada 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Rady Miasta Świdnik i grup posłów na Sejm, dotyczące ucpg, stwierdzając, że:

 

  1. art. 6d ust. 1 i art. 6e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r., poz. 391 i 951 oraz z 2013 r., poz. 21, 228 i 888) są zgodne z art. 2 oraz z art. 16 ust. 2 zdanie drugie w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji;
  2. art. 6h i art. 6m ust. 1 w zw. z art. 6c ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 2 Konstytucji;
  3. art. 6h i art. 6m ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 2 Konstytucji;
  4. art. 6h i art. 6m ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 2 Konstytucji;
  5. art. 6k ust. 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji;
  6. art. 6k ust. 3 i art. 6j ust. 2a stawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 168 w związku z art. 217 Konstytucji;
  7. art. 6k ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego, jest niezgodny z art. 168 w zw. z art. 217 Konstytucji;
  8. art. 6k ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy do ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, jest niezgodny z art. 168 w zw. z art. 217 Konstytucji;
  9. art. 6l ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 168 w zw. z art. 217 Konstytucji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne