Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Paweł Nowicki
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie

Komisja Europejska planuje wprowadzenie jednolitego formularza, który wstępnie potwierdzi, że dany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w nim.

Pod koniec 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt tzw. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Propozycja rozporządzenia jest kolejnym krokiem na drodze wdrażania reformy sytemu zamówień publicznych Unii Europejskiej, zapoczątkowanej przez przyjęcie tzw. nowych dyrektyw zamówieniowych.

Ujednolicenie zakresu wymaganych danych

Jednym z głównych założeń reformy unijnego prawa zamówień publicznych było uproszczenie istniejących procedur udzielania zamówień. Zbyt skomplikowane i rozbudowane postępowania przetargowe stanowią bowiem barierę w dostępie do zamówień, zwłaszcza dla wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz generują duże koszty administracyjne dla instytucji zamawiających i są bardzo czasochłonne. Jednym z podstawowych problemów transgranicznego udzielania zamówień publicznych jest poziom dostępu do informacji o wykonawcach z innych państw członkowskich, a także różny zakres tych informacji, które badane są przez zamawiających. W związku z tym już w 2011 r. pojawił się pomysł wprowadzenia dokumentu o roboczej nazwie „Europejski Paszport Zamówień Publicznych”, będącego pewnym standardowym formularzem, zgodnie z którym w każdym państwie członkowskim UE wymagane byłyby te same dane, co ułatwiłoby weryfikowanie oświadczeń wykonawców. Pomysł, który początkowo kwitowano ironicznym uśmiechem, przyjęty został w nowych dyrektywach pod pojęciem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ang. European Single Procurement Document, dalej: Jednolity EDZ).

W art. 59 dyrektywy 2014/24/UE wskazano, że Jednolity EDZ jest dokumentem przedstawianym wyłącznie elektronicznie, obejmującym zaktualizowane formalne oświadczenie własne wykonawcy, które jest dowodem wstępnym zastępującym zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie na potwierdzenie, że dany wykonawca:

 

  • nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek wskazanych w art. 57 dyrektywy;
  • spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 58 dyrektywy, w zakresie kompetencji do prowadzenia działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej;
  • w przypadku zastosowania przez zamawiającego trybu postępowania zawierającego etap prekwalifikacji (np. w przetargu ograniczonym) – spełnia obiektywne zasady i warunki, na których opiera się prekwalifikacja.

Potwierdzanie informacji wskazanych w dokumencie

Jednolity EDZ stwierdza, że przesłanki wykluczenia nie mają zastosowania do danego wykonawcy lub że spełnia on odpowiednie kryteria kwalifikacji. Dokument zawiera również inne informacje wymagane przez zamawiającego, a także określa organ publiczny (lub osobę trzecią) odpowiedzialny za wystawienie dokumentów potwierdzających informacje w nim zawarte. Potwierdzenie tych informacji może odbywać się na dwa sposoby:

 

  • zamawiający może uzyskać odpowiednie dokumenty bezpośrednio z bezpłatnych krajowych baz danych w poszczególnych państwach członkowskich (jak rejestry zamówień, wirtualne kartoteki przedsiębiorstw, elektroniczne systemy przechowania dokumentów lub systemy kwalifikacji wstępnej); jeśli takie bazy istnieją, a zamawiający z różnych państw członkowskich mają do nich dostęp na równych zasadach, to w Jednolitym EDZ należy zawrzeć informacje na ich temat: adresy internetowe, dane identyfikacyjne, a w stosownych przypadkach również niezbędne oświadczenia o wyrażeniu zgody – jeśli jest to konieczne do uzyskania danych z konkretnej bazy;

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne