Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Depozyt sądowy na gruncie pzp w praktyce

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Paweł Granecki
Autor: Rys. B. Brosz

Zgodnie z art. 143c ust. 5 pkt 2 pzp zamawiający może wywiązać się z obowiązku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom przez złożenie odpowiedniej kwoty do depozytu sądowego.

Instytucja depozytu sądowego, uregulowana przepisami ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc), stanowi rodzaj zastępczego wykonania zobowiązania. Możliwość skorzystania z depozytu sądowego, jako rozwiązania odmiennego od zwykłego spełnienia świadczenia, przewidziana jest jedynie w przypadkach ściśle określonych, nie tylko w kc, lecz także w przepisach szczególnych. Również ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) dopuszcza wykonanie zobowiązania przez złożenie świadczenia do depozytu sądowego.

Zasady dotyczące depozytu sądowego w pzp

Możliwość skorzystania z zastępczego sposobu wykonania zamówienia, jakim jest depozyt sądowy, wynika nie tylko z art. 139 ust. 1 pzp, zgodnie z którym do umów w sprawie zamówienia publicznego stosuje się odpowiednio przepisy kc. Nowelizacją pzp z 8 listopada 2013 r.1 wprowadzono m.in. art. 143a–143d regulujące szczegółowo kwestie podwykonawstwa. Wśród tych przepisów znalazł się art. 143c, dotyczący pełnego zabezpieczenia interesów podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Zgodnie z tym artykułem zamawiający zobowiązany jest przejąć obowiązki wykonawcy uchylającego się od zapłaty i dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Według art. 143c ust. 2 i 3 pzp obowiązek zapłaty, którym jest związany zamawiający, ograniczony jest jedynie do wynagrodzenia wynikającego z tytułu wykonania umów o podwykonawstwo zaakceptowanych wcześniej przez zamawiającego, a ponadto nie obejmuje on należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odsetek.

Wskutek wspomnianej nowelizacji ustawodawca, przewidując obowiązek bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jednocześnie zapewnia wykonawcy możliwość zgłoszenia uwag co do zasadności zapłaty spornego wynagrodzenia (art. 143c ust. 4 pzp). W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę takich uwag zamawiającemu przysługuje prawo oceny stanu faktycznego oraz podjęcia decyzji odnośnie do przekazania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (art. 143c ust. 5 pzp). Zamawiający bowiem, po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych przez wykonawcę, ma prawo dokonać albo odmówić dokonania bezpośredniej zapłaty, w zależności od tego, czy zasadność (bądź niezasadność) zapłaty wynagrodzenia została wykazana. W art. 143c ust. 5 pkt 2 pzp przewidziano również możliwość wywiązania się przez zamawiającego z obowiązku bezpośredniej zapłaty przez złożenie odpowiedniej kwoty do depozytu sądowego – w przypadku gdy istnieją zasadnicze wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia lub co do podmiotu, któremu wynagrodzenie się należy.

Niewątpliwie omawiany przepis stanowi uzupełnienie art. 467 kc. W artykule tym przewidziano możliwość zastępczego wykonania zamówienia przez złożenie świadczenia do depozytu sądowego w wymienionych enumeratywnie przypadkach, wskazując przy tym, że szczególne wypadki są przewidziane w innych przepisach. Jednocześnie należy zauważyć, że wprowadzając możliwość skorzystania z zastępczego sposobu wykonania zobowiązania, ustawodawca zadecydował, iż kwestie sporne w zakresie prawidłowego ustalenia podmiotu, któremu należy się wynagrodzenie oraz wysokości należnego wynagrodzenia będą rozstrzygane na drodze sądowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne