Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Materiały dydaktyczne i wyposażenie

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Michał Zastrzeżyński

W postępowaniach na dostawę materiałów i wyposażenia dla jednostek oświaty należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące właściwego opisu przedmiotu zamówienia oraz związane z szacowaniem wartości zamówienia.

Znaczna część funduszy unijnych przeznaczana jest na inwestycje dla jednostek oświaty, takich jak przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe. Niniejszy artykuł poświęcono specyfice postępowań przetargowych, których przedmiotem jest dostawa materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia dla tego typu zamawiających. Pozornie przeprowadzenie postępowania przetargowego o takim charakterze jest łatwe. Jednak pewne aspekty powodują, że wyłonienie wykonawcy zamówienia dla jednostki oświaty może być trudniejsze, niż to się pierwotnie wydawało. Co więcej, ze względu na źródło finansowania zamawiający może się spotkać z zarzutami ze strony organów kontrolujących, w wyniku których mogą zostać na niego nałożone korekty finansowe. Dlatego w dalszej części artykułu podkreślono elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę, by zminimalizować ryzyko popełnienia błędu.

Właściwe szacowanie wartości zamówienia

Jedną z pierwszych czynności podejmowanych w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia jest oszacowanie jego wartości. Gdy postępowanie przetargowe jest przygotowywane oraz prowadzone przez zamawiającego, dla którego dostawy są przeznaczone, jest on w stanie łatwo ocenić swoje potrzeby w danym okresie, np. w roku szkolnym. Uwzględniając je, przygotowuje opis przedmiotu zamówienia oraz szacuje wartość zamówienia.

Zgoła odmiennie wygląda sytuacja, gdy postępowanie jest przygotowywane i przeprowadzane przez jednostkę nadrzędną, a dostawa ma być zrealizowana dla kilku podmiotów podległych. Taka sytuacja występuje zdecydowanie częściej: przeważnie to np. gmina organizuje postępowanie dla oddziałów przedszkolnych z jej terenu albo jednostka szczebla powiatowego realizuje zamówienie na rzecz szkół z danego powiatu. W takim przypadku już sam etap szacowania wartości zamówienia może sprawić wiele problemów.

Przy ustalaniu wartości zamówienia zamawiający zobowiązany jest brać pod uwagę potrzeby wszystkich jednostek podległych, dla których będą realizowane dostawy. Może się bowiem okazać, że wartość dostaw dla pojedynczej szkoły nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, jednak po zsumowaniu wartości dostaw dla wszystkich podległych szkół kwota ta zostanie przekroczona. W istocie rzeczy właściwe określenie wartości zamówienia determinuje dalszy sposób postępowania, gdyż – jak wiadomo – w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na mocy art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie stosuje sie przepisów tej ustawy. Dlatego nie można zapomnieć, że gdy zamawiającym jest podmiot, któremu podlega wiele jednostek oświatowych, to przy ustalaniu wartości zamówienia musi on brać pod uwagę potrzeby wszystkich jednostek i zsumować wartości zamówień dla każdej z nich.

Dla przypomnienia, zgodnie z art. 32 ust 1 pzp, wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zgodnie zaś z art. 32 ust. 2 pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Ponadto w art. 32 ust. 4 pzp wskazano, że w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych lub udzielania zamówienia w częściach należy określać wartość zamówienia, sumując wartości poszczególnych części zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne