Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wykonawca jako podwykonawca

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Katarzyna Bełdowska

Czy wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy, którego nie wskazał na etapie składania ofert, a który – jako wykonawca – składał ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Do ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w drodze nowelizacji z dnia 24 grudnia 2013 r. dodano nowe regulacje dotyczące instytucji podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Celem wprowadzenia tych zapisów było uregulowanie kwestii podwykonawstwa w sposób kompleksowy, tak by nie było konieczne odwoływanie się w tym zakresie do ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc), na podstawie art. 14 i art. 139 ust. 1 pzp.

Konsekwencje niewskazania podwykonawcy

Jeden z nowych przepisów, art. 36b ust. 1 pzp, stanowi, że „zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1”. Choć ustawodawca nie wskazał wprost, w jaki sposób wykonawca powinien zadeklarować chęć powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, to logiczne wydaje się umieszczenie takiej deklaracji w złożonej ofercie. Nie istnieją jednak żadne instrumenty prawne umożliwiające wyciągnięcie negatywnych konsekwencji wobec wykonawcy, który na etapie postępowania takowych deklaracji – niezależnie od ich formy – nie złożył.

Niewskazanie części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, nie może prowadzić do odrzucenia jego oferty na etapie badania ofert (art. 89 ust. 1 pzp nie przewiduje takiej przesłanki odrzucenia oferty), nie może także prowadzić do unieważnienia umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego (w katalogu przesłanek wskazanym w art. 146 pzp nie uwzględniono możliwości unieważnienia umowy w takiej sytuacji). Podanie zakresu podwykonawstwa jest zatem czynnością zmierzającą do poinformowania zamawiającego co do sposobu realizacji zamówienia, nie rodzi zaś żadnego zobowiązania po stronie wykonawcy. Stanowisko to było wyrażane m.in. w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO).

 

  • Wyrok KIO z 28 sierpnia 2013 r. (KIO 1928/13)


„(…) nieprecyzyjność wypełnienia żądania zamawiającego dotyczącego wskazania części podwykonawstwa pozbawione jest negatywnych konsekwencji prawnych wyrażonych w ustawie. Ustawodawca nie określił konsekwencji, jakie grożą Wykonawcy za nieprawidłowe podanie lub też za brak podania wskazania udziału podwykonawców”.

Ponadto jeżeli wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pzp i nie powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia tych warunków, to zamawiający może żądać wskazania wyłącznie zakresu zamówienia, jaki zostanie powierzony do wykonania podwykonawcy. Nie może zatem wówczas żądać wskazania podmiotu, który będzie tę część zamówienia realizował.

 

  • Wyrok KIO z 22 kwietnia 2014 r. (KIO 695/14)


„Wykładnia literalna przepisu art. 36b ust. 1 Pzp wskazuje, iż podanie nazw (firm) podwykonawców dotyczy sytuacji, gdy wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (…). Sytuacji, gdy wykonawca samodzielnie spełnia te warunki, dotyczy natomiast art. 36b ust. 1 Pzp in principio – zgodnie z którym zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (…). Przywołane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie uzależniają dopuszczalności powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom od powołania się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, może więc zastrzec powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art. 36a ust. 1 Pzp i nie dochodzi w takiej sytuacji do korzystania z zasobów podmiotu trzeciego w rozumieniu art. 26 ust. 2b Pzp”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne