Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Najważniejsze zasady zamawiającego

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Marzena Kopacka

Podstawowe reguły, jakimi rządzi się system zamówień publicznych w Polsce, wynikają z prawa unijnego i przepisów prawa cywilnego. Przypominamy, jaka jest ich rola oraz które z nich są najistotniejsze.

W każdej dziedzinie prawa występują podstawowe zasady, będące swoistymi drogowskazami dla użytkowników tego prawa. Traktują one o szczególnie doniosłych wartościach, które muszą być respektowane i są prawnie wiążące.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w art. 14 odwołuje się do przepisów wskazanych w ustawie – Kodeks cywilny (dalej: kc), natomiast umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne jest umową cywilnoprawną. Zasady określone w pzp pozostają w relacji z zasadami wskazanymi w kc i ustawie – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc). Choć pojawiają się pewne różnice w ich zastosowaniu, to w celu analizy zasad, którymi rządzą się zamówienia publiczne, zasadne będzie pochylenie się najpierw nad tymi, które obowiązują w prawie cywilnym:

 

  • zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje – wyrażone m.in. w art. 56 kc, który stanowi, że czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów;
  • zakaz nadużywania prawa podmiotowego – nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego; takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony (art. 5 kc);
  • dotrzymywanie zobowiązań, pacta sunt servanda – podstawowa zasada stosunku zobowiązaniowego: dłużnik ma wykonać zobowiązanie nie tylko zgodnie z treścią umowy, lecz także zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym i zasadami współżycia społecznego (art. 354 i 355 kc);
  • swoboda zawierania umów – strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 kc);
  • równość stron – w stosunku cywilnoprawnym żadna ze stron nie jest nadrzędna w stosunku do drugiej i nie ustala jednostronnie praw i obowiązków (art. 210, art. 1183 kpc).

Artykuł 14 pzp

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Artykuł 139 ust. 1 pzp

Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.


Ograniczenia zasad stosunku cywilnoprawnego na gruncie pzp

W odniesieniu do równości, o której mowa w prawie cywilnym, zasada równości między zamawiającym a wykonawcą doznaje pewnych ograniczeń. Zamawiający ma pozycję silniejszą w postępowaniu o zamówienie publiczne. To on kształtuje warunki przyszłej umowy, na które wykonawcy mogą się zgodzić albo nie. Absolutny brak zgody uniemożliwia przystąpienie do postępowania o zamówienie publiczne. Wykonawcom przysługuje jednak prawo zwrócenia się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), a co za tym idzie – wyjaśnienia treści umowy, będącej załącznikiem do siwz. Mają oni też prawo do zaskarżenia zapisów umowy w drodze składania środków ochrony prawnej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne