Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Najważniejsze zasady zamawiającego

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Marzena Kopacka

Podstawowe reguły, jakimi rządzi się system zamówień publicznych w Polsce, wynikają z prawa unijnego i przepisów prawa cywilnego. Przypominamy, jaka jest ich rola oraz które z nich są najistotniejsze.

W każdej dziedzinie prawa występują podstawowe zasady, będące swoistymi drogowskazami dla użytkowników tego prawa. Traktują one o szczególnie doniosłych wartościach, które muszą być respektowane i są prawnie wiążące.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w art. 14 odwołuje się do przepisów wskazanych w ustawie – Kodeks cywilny (dalej: kc), natomiast umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne jest umową cywilnoprawną. Zasady określone w pzp pozostają w relacji z zasadami wskazanymi w kc i ustawie – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc). Choć pojawiają się pewne różnice w ich zastosowaniu, to w celu analizy zasad, którymi rządzą się zamówienia publiczne, zasadne będzie pochylenie się najpierw nad tymi, które obowiązują w prawie cywilnym:

 

  • zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje – wyrażone m.in. w art. 56 kc, który stanowi, że czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów;
  • zakaz nadużywania prawa podmiotowego – nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego; takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony (art. 5 kc);
  • dotrzymywanie zobowiązań, pacta sunt servanda – podstawowa zasada stosunku zobowiązaniowego: dłużnik ma wykonać zobowiązanie nie tylko zgodnie z treścią umowy, lecz także zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym i zasadami współżycia społecznego (art. 354 i 355 kc);
  • swoboda zawierania umów – strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 kc);
  • równość stron – w stosunku cywilnoprawnym żadna ze stron nie jest nadrzędna w stosunku do drugiej i nie ustala jednostronnie praw i obowiązków (art. 210, art. 1183 kpc).

Artykuł 14 pzp

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Artykuł 139 ust. 1 pzp

Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.


Ograniczenia zasad stosunku cywilnoprawnego na gruncie pzp

W odniesieniu do równości, o której mowa w prawie cywilnym, zasada równości między zamawiającym a wykonawcą doznaje pewnych ograniczeń. Zamawiający ma pozycję silniejszą w postępowaniu o zamówienie publiczne. To on kształtuje warunki przyszłej umowy, na które wykonawcy mogą się zgodzić albo nie. Absolutny brak zgody uniemożliwia przystąpienie do postępowania o zamówienie publiczne. Wykonawcom przysługuje jednak prawo zwrócenia się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), a co za tym idzie – wyjaśnienia treści umowy, będącej załącznikiem do siwz. Mają oni też prawo do zaskarżenia zapisów umowy w drodze składania środków ochrony prawnej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne