Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Badanie podmiotu trzeciego

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    siwz   podmiot trzeci   roboty budowlane

W jednym ze swych wyroków KIO wskazywała, że prawo nie zezwala na weryfikację przez zamawiającego rzetelności podmiotu trzeciego, z którego potencjału korzysta wykonawca. Wyrok ten został zaskarżony m.in. przez Prezesa UZP.

Jeszcze niedawno wiele wątpliwości budziła kwestia, w jakim stopniu zamawiający może badać podmiot udostępniający swój potencjał na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Bezsprzeczne było jednak, że na podstawie § 1 ust. 6 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (dalej: rozporządzenie) zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumentów w celu udowodnienia rzeczywistej dostępności potencjału podmiotu trzeciego oraz dokumentów potwierdzających, że nie ma podstaw do wykluczenia. Wątpliwości pojawiały się raczej w związku z pytaniem, czy w przypadku badania rzetelności wykonawcy na podstawie art. 22 ust. 5 pzp zamawiający może badać również rzetelność podmiotu, który udostępnia swój potencjał w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy.


Artykuł 26 ust. 2b pzp

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.


Problematyczny wyrok KIO

Wskazane we wstępie wątpliwości związane były m.in. z jednym z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba), dotyczącym omawianego problemu.

 

  • Wyrok z 16 października 2013 r. (KIO 2336/13)


„(…) przywołane postanowienia SIWZ, wskazujące na możliwość weryfikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykazywanego przez wykonawcę w ramach spełniania warunków udziału w postępowaniu potencjału podmiotu trzeciego pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia tych podmiotów oraz żądania w tym zakresie określonych dokumentów, nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa”.

Izba podniosła również, że § 1 ust. 4 rozporządzenia, odwołujący się do dokumentu wykazu robót budowlanych, dostaw lub usług albo składanych w tym zakresie poświadczeń, dotyczy dokumentów składanych wyłącznie przez wykonawców. W ocenie KIO także wykazy wykonanych robót budowlanych, usług czy dostaw odnoszą się wyłącznie do wykonawców. Izba uznała, że § 1 ust. 6 rozporządzenia nie odnosi się do możliwości badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia podmiotu trzeciego. Wskazała, że odwołuje się on wprost do weryfikacji wykonawcy pod kątem spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, a nie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 5 ustawy, w celu weryfikacji rzeczywistego zagwarantowania przez wykonawcę dostępu do określonego potencjału podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pzp. Według KIO przepis ten nie wskazuje na możliwość żądania dodatkowych dokumentów, które pozwalałyby na generalną weryfikację podmiotu trzeciego w zakresie jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne