Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Badanie podmiotu trzeciego

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    podmiot trzeci   roboty budowlane   siwz

W jednym ze swych wyroków KIO wskazywała, że prawo nie zezwala na weryfikację przez zamawiającego rzetelności podmiotu trzeciego, z którego potencjału korzysta wykonawca. Wyrok ten został zaskarżony m.in. przez Prezesa UZP.

Jeszcze niedawno wiele wątpliwości budziła kwestia, w jakim stopniu zamawiający może badać podmiot udostępniający swój potencjał na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Bezsprzeczne było jednak, że na podstawie § 1 ust. 6 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (dalej: rozporządzenie) zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumentów w celu udowodnienia rzeczywistej dostępności potencjału podmiotu trzeciego oraz dokumentów potwierdzających, że nie ma podstaw do wykluczenia. Wątpliwości pojawiały się raczej w związku z pytaniem, czy w przypadku badania rzetelności wykonawcy na podstawie art. 22 ust. 5 pzp zamawiający może badać również rzetelność podmiotu, który udostępnia swój potencjał w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy.


Artykuł 26 ust. 2b pzp

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.


Problematyczny wyrok KIO

Wskazane we wstępie wątpliwości związane były m.in. z jednym z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba), dotyczącym omawianego problemu.

 

  • Wyrok z 16 października 2013 r. (KIO 2336/13)


„(…) przywołane postanowienia SIWZ, wskazujące na możliwość weryfikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykazywanego przez wykonawcę w ramach spełniania warunków udziału w postępowaniu potencjału podmiotu trzeciego pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia tych podmiotów oraz żądania w tym zakresie określonych dokumentów, nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa”.

Izba podniosła również, że § 1 ust. 4 rozporządzenia, odwołujący się do dokumentu wykazu robót budowlanych, dostaw lub usług albo składanych w tym zakresie poświadczeń, dotyczy dokumentów składanych wyłącznie przez wykonawców. W ocenie KIO także wykazy wykonanych robót budowlanych, usług czy dostaw odnoszą się wyłącznie do wykonawców. Izba uznała, że § 1 ust. 6 rozporządzenia nie odnosi się do możliwości badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia podmiotu trzeciego. Wskazała, że odwołuje się on wprost do weryfikacji wykonawcy pod kątem spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, a nie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 5 ustawy, w celu weryfikacji rzeczywistego zagwarantowania przez wykonawcę dostępu do określonego potencjału podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pzp. Według KIO przepis ten nie wskazuje na możliwość żądania dodatkowych dokumentów, które pozwalałyby na generalną weryfikację podmiotu trzeciego w zakresie jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne