Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Doświadczenie w dłuższym okresie

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

W rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów wskazano, że zamawiający może wymagać od wykonawcy wykazania doświadczenia zdobytego w ciągu trzech lub pięciu lat. Czy zamawiający może skrócić lub wydłużyć te okresy?

Każdy zamawiający, wyłaniając wykonawcę zamówienia publicznego, chce, aby wybrany wykonawca miał doświadczenie w realizacji zadań o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Nabyta przez wykonawcę praktyka zawodowa gwarantuje, że kolejne zamówienie w danej branży będzie zrealizowane profesjonalnie, a ewentualne trudności, jakie mogą się pojawić w trakcie wykonywania prac, doświadczony wykonawca pokona.

Wymaganie doświadczenia

Możliwość wymagania przez zamawiającego, aby wykonawcy ubiegający się o zamówienie mieli odpowiednie doświadczenie, przewidziano w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Uszczegółowienie dotyczące informacji, jakie musi podać wykonawca w zakresie posiadanego doświadczenia, wskazano w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie). Zgodnie z tym przepisem w postępowaniach, których przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali się konkretnym doświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi okres ten wynosi trzy lata. Z przepisu nie wynika, aby zamawiający był uprawniony do skrócenia lub wydłużenia wskazanych w nim okresów, uzależniając ich długość od swoich potrzeb.

Jak powinien postąpić zamawiający, jeśli chce zlecić zamówienie wysoce specjalistyczne i wie, że tego typu zamówienia nie są udzielane powszechnie? W takich sytuacjach zamawiający może mieć trudności ze znalezieniem wykonawcy, który zrealizował podobne zadanie w okresie wynikającym z rozporządzenia. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się wydłużenie okresu, w którego ramach będzie oceniane doświadczenie wykonawcy. Jednak jeśli zamawiający tak postąpi, to naruszy wskazane zapisy rozporządzenia oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 pzp.

Rozbieżność stanowisk orzecznictwa

Kwestia dotycząca wydłużania okresu, w którego ramach wykonawcy mogą wykazać doświadczenie, wiąże się także z wątpliwościami odnośnie do tego, jak opisane działanie zostanie ocenione przez organy kontrolne. Podejście instytucji kontrolujących lub oceniających jest bowiem bardzo zróżnicowane. W ramach tylko orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba) można dostrzec rozbieżne stanowiska.

 

  • Wyrok KIO z 17 lipca 2008 r. (KIO/UZP 678/08)


„(…) z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia oraz sytuację na rynku wykonawców (nieznaczna liczba wykonawców specjalizujących się w realizacji podobnych zamówień) Zamawiający powinien dopuścić możliwość wykazania się przez wykonawców zrealizowaniem wykonanych robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartościami robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Skład orzekający stoi na stanowisku, że przepis § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, dopuszcza taką możliwość, jeżeli wyznaczenie 5-letniego okresu wskazanego w przywołanym przepisie rozporządzenia będzie prowadziło do ograniczenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W niniejszym postępowaniu bowiem ustalenie 5-letniego okresu na wykazanie się doświadczeniem przez wykonawców, w związku z drugim elementem tego warunku, wskazuje na możliwość skutecznego złożenia oferty wyłącznie przez jednego wykonawcę (…). Wydłużenie tego okresu w tym przypadku zapewni konkurencyjność w postępowaniu. Decyzję co do okresu, z którego wykonawcy będą mogli wykazać się wykonaniem stosownych robót, Zamawiający winien podjąć przy uwzględnieniu sytuacji na rynku wykonawców zdolnych wykonać przedmiotowe zamówienie”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne