Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Doświadczenie w dłuższym okresie

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

W rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów wskazano, że zamawiający może wymagać od wykonawcy wykazania doświadczenia zdobytego w ciągu trzech lub pięciu lat. Czy zamawiający może skrócić lub wydłużyć te okresy?

Każdy zamawiający, wyłaniając wykonawcę zamówienia publicznego, chce, aby wybrany wykonawca miał doświadczenie w realizacji zadań o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Nabyta przez wykonawcę praktyka zawodowa gwarantuje, że kolejne zamówienie w danej branży będzie zrealizowane profesjonalnie, a ewentualne trudności, jakie mogą się pojawić w trakcie wykonywania prac, doświadczony wykonawca pokona.

Wymaganie doświadczenia

Możliwość wymagania przez zamawiającego, aby wykonawcy ubiegający się o zamówienie mieli odpowiednie doświadczenie, przewidziano w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Uszczegółowienie dotyczące informacji, jakie musi podać wykonawca w zakresie posiadanego doświadczenia, wskazano w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie). Zgodnie z tym przepisem w postępowaniach, których przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali się konkretnym doświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi okres ten wynosi trzy lata. Z przepisu nie wynika, aby zamawiający był uprawniony do skrócenia lub wydłużenia wskazanych w nim okresów, uzależniając ich długość od swoich potrzeb.

Jak powinien postąpić zamawiający, jeśli chce zlecić zamówienie wysoce specjalistyczne i wie, że tego typu zamówienia nie są udzielane powszechnie? W takich sytuacjach zamawiający może mieć trudności ze znalezieniem wykonawcy, który zrealizował podobne zadanie w okresie wynikającym z rozporządzenia. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się wydłużenie okresu, w którego ramach będzie oceniane doświadczenie wykonawcy. Jednak jeśli zamawiający tak postąpi, to naruszy wskazane zapisy rozporządzenia oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 pzp.

Rozbieżność stanowisk orzecznictwa

Kwestia dotycząca wydłużania okresu, w którego ramach wykonawcy mogą wykazać doświadczenie, wiąże się także z wątpliwościami odnośnie do tego, jak opisane działanie zostanie ocenione przez organy kontrolne. Podejście instytucji kontrolujących lub oceniających jest bowiem bardzo zróżnicowane. W ramach tylko orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba) można dostrzec rozbieżne stanowiska.

 

  • Wyrok KIO z 17 lipca 2008 r. (KIO/UZP 678/08)


„(…) z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia oraz sytuację na rynku wykonawców (nieznaczna liczba wykonawców specjalizujących się w realizacji podobnych zamówień) Zamawiający powinien dopuścić możliwość wykazania się przez wykonawców zrealizowaniem wykonanych robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartościami robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Skład orzekający stoi na stanowisku, że przepis § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, dopuszcza taką możliwość, jeżeli wyznaczenie 5-letniego okresu wskazanego w przywołanym przepisie rozporządzenia będzie prowadziło do ograniczenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W niniejszym postępowaniu bowiem ustalenie 5-letniego okresu na wykazanie się doświadczeniem przez wykonawców, w związku z drugim elementem tego warunku, wskazuje na możliwość skutecznego złożenia oferty wyłącznie przez jednego wykonawcę (…). Wydłużenie tego okresu w tym przypadku zapewni konkurencyjność w postępowaniu. Decyzję co do okresu, z którego wykonawcy będą mogli wykazać się wykonaniem stosownych robót, Zamawiający winien podjąć przy uwzględnieniu sytuacji na rynku wykonawców zdolnych wykonać przedmiotowe zamówienie”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne