Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Udzielanie zamówienia w częściach

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Matylda Grzybowska
Tagi:    dostawa

Jak – w kontekście normy wskazanej w art. 32 ust. 4 pzp – skorzystać z uprawnienia do stosowania w zamówieniach udzielanych w częściach przepisów właściwych dla wartości danej części zamówienia?

Wraz z nowelizacją z dnia 4 września 2008 r.1 do polskiego porządku prawnego wprowadzono rozwiązanie umożliwiające – w przypadku zamówień publicznych udzielanych w częściach – zastosowanie do poszczególnych części zamówienia „łagodniejszych” przepisów niż przepisy determinowane normą z art. 32 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). W myśl wymienionego artykułu: „Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia”. Przytoczony przepis można uznać za swego rodzaju zasadę ustalania wartości zamówienia udzielanego w częściach i w konsekwencji – wyboru reżimu przepisów, których zamawiający zobowiązani są przestrzegać. Ta swoista zasada zobowiązuje zamawiających, by każdorazowo do udzielenia poszczególnych części zamówienia stosowali przepisy właściwe dla łącznej ich wartości (sumy wartości poszczególnych części zamówienia).

Rozwiązanie uprawniające zamawiających do odstąpienia od wskazanej zasady wynika z art. 6a pzp.

Wątpliwości związane z zastosowaniem ułatwienia z art. 6a pzp

Lektura uzasadnienia do rządowego projektu nowelizacji skłania do wniosku, że celem wprowadzenia do pzp art. 6a miało być umożliwienie zastosowania mniej rygorystycznych przepisów, jednak bez możliwości ich całkowitego wyeliminowania, a norma tego przepisu miała się odnosić do tzw. zamówień unijnych: „Proponuje się wprowadzenie możliwości udzielania części zamówień, których łączna wartość przekracza progi unijne, przy zastosowaniu przepisów właściwych dla wartości tych części (…). Oznacza to, że w przypadku zamówień o znacznej wartości, udzielanych w częściach, do niektórych spośród tych części możliwe będzie stosowanie procedur przewidzianych dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych”2. Wydaje się jednak, że ustawodawca nie odzwierciedlił celu, jaki mu przyświecał, w ostatecznym brzmieniu wprowadzonego przepisu. W praktyce jest on bowiem wykorzystywany w przypadku częściowego udzielania zamówień o łącznych wartościach nieprzekraczających progów unijnych, co prowadzi do udzielania części zamówienia z wyłączeniem procedur określonych w pzp. Zdaje się, że na gruncie obowiązującego prawa zamówień publicznych (sensu largo) jest to dopuszczalne. Potwierdza to chociażby Urząd Zamówień Publicznych (dalej: UZP), który w jednej z opinii prawnych zauważył, że gdy wartość części zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 pzp oraz wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia, to „dopuszczalne jest udzielenie zamówienia na tę część z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp”3.


Artykuł 6a pzp

W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.


 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne