Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jak walczyć z nieuczciwymi wykonawcami

Data publikacji: 02-02-2015 Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz, Łukasz Zalewski
Tagi:    kryteria oceny ofert   siwz   zmowa
Autor: Rys. B. Brosz

Prawo przewiduje konkretne sankcje za zakłócanie przez wykonawców uczciwej konkurencji, np. przez stosowanie praktyk, które mają na celu ograniczenie innym podmiotom dostępu do zamówienia.

Zamawiający, na mocy art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zyskał możliwość odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk). Przez lata funkcjonowania przywołanego przepisu sytuacje, w których na jego podstawie dochodziło do odrzucenia oferty, występowały w zasadzie sporadyczne. Przyczyną rzadkiego stosowania tego przepisu są trudności w obszarze dowodowym, z jakimi spotyka się zamawiający, chcąc odrzucić ofertę na podstawie wskazanej normy prawnej, zwłaszcza gdy okolicznością faktyczną leżącą u podstaw odrzucenia oferty miałaby być zmowa przetargowa.

W ostatnich jednak latach przypadki odrzucenia oferty z uwagi na to, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zdarzają się coraz częściej. Nie jest to spowodowane zmianą w sposobie funkcjonowania rynku zamówień publicznych, szczególnie nasilenia się zjawisk o charakterze „czynów nieuczciwej konkurencji”, lecz raczej zmianą podejścia samych zamawiających do problemu czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych. To nowe podejście inspirowane jest coraz bogatszym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba) w zakresie omawianego zagadnienia oraz działalnością Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który znacznie częściej prowadzi postępowania w tego typu sprawach.

Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji

Przed omówieniem przykładowych sytuacji, w których Izba dopatrzyła się naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk) przez wykonawcę składającego ofertę, wskazać należy, czym w istocie jest „czyn nieuczciwej konkurencji”.

Stosownie do art. 3 ust. 1 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża interesom innego przedsiębiorcy lub klienta albo je narusza. W ust. 2 wskazanego przepisu ustawodawca zawarł otwarty katalog czynów nieuczciwej konkurencji.

W przepisach rozdziału 2 uznk zostały natomiast unormowane poszczególne stypizowane kategorie czynów nieuczciwej konkurencji. Ma tu znaczenie zwłaszcza art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk, w myśl którego czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców.

Zmowy przetargowe

Czynem nieuczciwej konkurencji, który prawdopodobnie pojawia się najczęściej w przypadku zamówień publicznych, są tzw. zmowy przetargowe. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: ukik) mogą one polegać m.in. na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert w zakresie istotnych parametrów rynkowych, jak cena, warunki świadczenia usług, zakres prac. Działania takie należą do najpoważniejszych ograniczeń konkurencji oraz najbardziej szkodliwych z punktu widzenia ochrony konkurencji nieprawidłowości występujących w przetargach1. Uczestnictwo w zmowie jest naruszeniem zakazu zawierania tzw. antykonkurencyjnych porozumień, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ukik, a tym samym stanowi czynność bezwzględnie nieważną z mocy samego prawa, na gruncie regulacji art. 6 ust. 2 ukik2.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne