Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zakres ubezpieczenia wykonawcy

Data publikacji: 14-01-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Zakres ubezpieczenia wykonawcy

W nowej rubryce będziemy zwracać uwagę zamawiających na poszczególne kwestie związane ze stosowaniem pzp w praktyce. Prezentowane tu zagadnienia będą krótko charakteryzowane, przy wskazaniu opinii zaczerpniętych z orzecznictwa.

W art. 22 ust. 1 pzp wskazano obszary, w których zamawiający może stawiać wymogi, jakie musi spełnić wykonawca ubiegający się o zamówienie (tzw. warunki udziału w postępowaniu). Jednym z nich jest określona sytuacja ekonomiczna wykonawcy, dotycząca posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów na potwierdzenie spełniania tego warunku zamawiający może żądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku zamówień nieskomplikowanych, dotyczących jednego rodzaju działalności gospodarczej (np. dozór, malowanie pomieszczeń), weryfikacja adekwatności zakresu posiadanego ubezpieczenia do charakteru zamówienia nie powoduje trudności przy ocenie, czy wykonawca posiada wymagane ubezpieczenie, czy też nie. Trudności z oceną przedmiotowego warunku mogą się pojawić w przypadku zamówień kompleksowych, wielorodzajowych, np. przy robotach w formule „zaprojektuj i wybuduj” czy budowie osiedla wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zieleń, drogi wewnętrzne, place zabaw). Ocena zakresu ubezpieczenia wykonawcy w porównaniu z zakresem zamówienia była niejednokrotnie przedmiotem orzeczeń KIO. Zdarzały się bowiem sytuacje, że zamawiający wykluczał (albo konkurujący wykonawcy wnosili o wykluczenie) tych wykonawców, u których w dokumentach potwierdzających profil ubezpieczenia nie była wpisana każda branża objęta zamówieniem. Tymczasem działanie takie jest nieuprawnione, ponieważ użyte w rozporządzeniu sformułowanie „działalność związana z” nie oznacza „działalność tożsama z” przedmiotem zamówienia. Wykładnię taką potwierdzają następujące wyroki Izby:
 

  • Wyrok KIO z 8 lutego 2013 r. (KIO 165/13)


„Dokument ubezpieczenia służy potwierdzeniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, a nie stanowi dowodu ubezpieczenia danego przedmiotu zamówienia. Tym samym nie jest uprawnione utożsamianie rodzaju działalności objętej ubezpieczeniem z opisem przedmiotu zamówienia, albowiem działalność objęta ubezpieczeniem ma być jedynie związana z przedmiotem zamówienia, a nie pokrywać się z nim w całej rozciągłości”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne