Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Przedawnienie roszczeń inwestycyjnych

Data publikacji: 14-01-2015 Autor: Kazimierz Pawlik
Tagi:    szkoda   roboty budowlane

Właściciel obiektu budowlanego, w którym po latach ujawniły się ukryte wady wynikające z błędów wykonawcy, do niedawna nie mógł skorzystać z uprawnień odszkodowawczych, gdy wykonawca powoływał się na przedawnienie roszczenia.

Instytucja przedawnienia roszczeń majątkowych, w tym roszczeń wynikających z nieprawidłowego wykonania umowy, uregulowana została w art. 117–125 ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc). Do kwestii odpowiedzialności strony umowy za szkodę wynikającą z nienależytego wykonania umowy odnosi się natomiast art. 471 kc.

Odpowiedzialność za wady

Nieprawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz niewłaściwy nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi rodzi odpowiedzialność kontaktową, której może domagać się inwestor. Sąd Najwyższy w wyroku z 12 września 2003 r.
(I CK 32/02) wskazał, że uprawnienia odszkodowawcze inwestora zależą od:

 

  • momentu, w którym wady się ujawniły;
  • możliwości ich naprawy przez wykonawcę.


Poza uprawnieniami z rękojmi lub gwarancji, jeżeli wady dadzą się usunąć, podstawowym uprawnieniem jest żądanie spełnienia świadczenia zgodnie z treścią umowy, czyli żądanie usunięcia wad w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie. Bezskuteczny upływ takiego terminu lub nieprzyjęcie naprawy wywiera skutki prawne przewidziane w art. 471 kc. Obok żądania prawidłowego spełnienia warunków umowy (usunięcia wady) pojawia się roszczenie o naprawienie szkody wywołanej przez naruszenie obowiązków wykonawcy.

W zależności od rodzaju wad oraz stopnia, w jakim wykonawca przyczynił się do ich powstania, swoje roszczenie inwestor może skierować zarówno do wykonawcy, jak i do kierownika robót budowlanych. Do kontraktowej (czyli wskazanej w art. 471 kc) odpowiedzialności kierownika budowy odniósł się m.in. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 27 marca 2013 r. (I ACa 35/13), wskazując, że podstawą odpowiedzialności kierownika jest zarzut nienależytego wykonywania umowy o kierownictwo budową przez zaniedbanie nadzoru nad właściwym porządkiem prac przy budowie.

Istota przedawnienia

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, która z założenia służy zagwarantowaniu pewności obrotu prawnego przez ochronę dłużnika przed roszczeniami wierzyciela, który przez dłuższy czas nie dochodzi ich zaspokojenia. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne