Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Podwykonawca w dostawach i usługach

Data publikacji: 14-01-2015 Autor: Marcin Grabski
Tagi:    dostawa   siwz   roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

Omawiamy umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, podlegające procedurze przedłożenia zamawiającemu, zgodnie z art. 143b ust. 8 pzp.

Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, zostały objęte obowiązkiem bezpośredniej zapłaty wynikających z nich wynagrodzeń przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku uchylania się od takiej zapłaty wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Przepisy pzp wywołują w tym zakresie zastrzeżenia natury prawnej, które wymagają omówienia.

Kryterium przedmiotowe i kwotowe dostaw i usług

Kluczową do rozstrzygnięcia kwestią jest przesądzenie, jakie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, będą podlegać procedurze przedłożenia zamawiającemu, zgodnie z art. 143b ust. 8 pzp.

Urząd Zamówień Publicznych, definiując przedmiotowy zakres umów na dostawy i usługi, które podlegają obowiązkowi przedłożenia, słusznie odwołuje się do definicji umowy o podwykonawstwo z art. 2 pkt 9b pzp, konkludując, że częścią zamówienia na usługi, dostawy oraz roboty budowlane jest wyodrębniony fragment wykonywanych usług, dostaw lub robót, rozumiany jako część zakresu zamawianego świadczenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo, zarówno na usługi i dostawy, jak i na roboty budowlane, może być również realizacja świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu zamówienia, a także realizacja takiego świadczenia, które służy wykonaniu przedmiotu zamówienia (np. dostawa materiałów służących realizacji robót budowlanych ujętych w opisie przedmiotu zamówienia). Nie będą objęte zakresem umowy o podwykonawstwo takie usługi, dostawy lub roboty budowlane, które wprawdzie są powiązane z przedmiotem zamówienia, ale nie służą jego realizacji, np. usługi ubezpieczeniowe lub prawnicze1.

W przypadku zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dla weryfikacji rodzaju dostaw i usług podlegających obowiązkowi przedłożenia będzie musiał się odwoływać do dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo do programu funkcjonalno-użytkowego, za pomocą których opisuje się przedmiot zamówienia na roboty budowlane, aby ocenić, czy dostawy lub usługi są powiązane z przedmiotem świadczenia i służą jego realizacji, oraz pamiętać o wąskiej interpretacji zakresu przedmiotowego dostaw i usług podlegających przedkładaniu.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 143b ust. 8 pzp zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) umowy o podwykonawstwo, które ze względu na przedmiot nie będą podlegać obowiązkowi przedłożenia. Wątpliwość powstanie, jeżeli zamawiający błędnie wskaże w siwz rodzaj umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, który nie podlega obowiązkowi przedłożenia, a który jest niezwiązany z opisem przedmiotu zamówienia i nie będzie służyć jego realizacji (np. usługi ubezpieczeniowe), zaś podwykonawca będzie żądał zapłaty wierzytelności wynikającej z takiej umowy do zapłaty. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne