Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Podwykonawca w dostawach i usługach

Data publikacji: 14-01-2015 Autor: Marcin Grabski
Tagi:    dostawa   siwz   roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

Omawiamy umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, podlegające procedurze przedłożenia zamawiającemu, zgodnie z art. 143b ust. 8 pzp.

Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, zostały objęte obowiązkiem bezpośredniej zapłaty wynikających z nich wynagrodzeń przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku uchylania się od takiej zapłaty wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Przepisy pzp wywołują w tym zakresie zastrzeżenia natury prawnej, które wymagają omówienia.

Kryterium przedmiotowe i kwotowe dostaw i usług

Kluczową do rozstrzygnięcia kwestią jest przesądzenie, jakie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, będą podlegać procedurze przedłożenia zamawiającemu, zgodnie z art. 143b ust. 8 pzp.

Urząd Zamówień Publicznych, definiując przedmiotowy zakres umów na dostawy i usługi, które podlegają obowiązkowi przedłożenia, słusznie odwołuje się do definicji umowy o podwykonawstwo z art. 2 pkt 9b pzp, konkludując, że częścią zamówienia na usługi, dostawy oraz roboty budowlane jest wyodrębniony fragment wykonywanych usług, dostaw lub robót, rozumiany jako część zakresu zamawianego świadczenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo, zarówno na usługi i dostawy, jak i na roboty budowlane, może być również realizacja świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu zamówienia, a także realizacja takiego świadczenia, które służy wykonaniu przedmiotu zamówienia (np. dostawa materiałów służących realizacji robót budowlanych ujętych w opisie przedmiotu zamówienia). Nie będą objęte zakresem umowy o podwykonawstwo takie usługi, dostawy lub roboty budowlane, które wprawdzie są powiązane z przedmiotem zamówienia, ale nie służą jego realizacji, np. usługi ubezpieczeniowe lub prawnicze1.

W przypadku zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dla weryfikacji rodzaju dostaw i usług podlegających obowiązkowi przedłożenia będzie musiał się odwoływać do dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo do programu funkcjonalno-użytkowego, za pomocą których opisuje się przedmiot zamówienia na roboty budowlane, aby ocenić, czy dostawy lub usługi są powiązane z przedmiotem świadczenia i służą jego realizacji, oraz pamiętać o wąskiej interpretacji zakresu przedmiotowego dostaw i usług podlegających przedkładaniu.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 143b ust. 8 pzp zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) umowy o podwykonawstwo, które ze względu na przedmiot nie będą podlegać obowiązkowi przedłożenia. Wątpliwość powstanie, jeżeli zamawiający błędnie wskaże w siwz rodzaj umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, który nie podlega obowiązkowi przedłożenia, a który jest niezwiązany z opisem przedmiotu zamówienia i nie będzie służyć jego realizacji (np. usługi ubezpieczeniowe), zaś podwykonawca będzie żądał zapłaty wierzytelności wynikającej z takiej umowy do zapłaty. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne