Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zabezpieczenie wykonania umów (cz. 2)

Data publikacji: 14-01-2015 Autor: Grzegorz Kwitek, Marcin Piątek

Zamówienie publiczne powinno przynieść wymierne korzyści zarówno zamawiającemu, jak i wykonawcy. Strony nie mogą zapominać o zabezpieczeniu odpowiednio interesu publicznego oraz prywatnego.

Wzory gwarancji stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe lub banki często zawierają klauzule, które utrudniają, a w skrajnych przypadkach wręcz uniemożliwiają skorzystanie z gwarancji. Najczęściej spotykane niekorzystne dla zamawiającego zapisy to:

1) uzależnienie wypłaty od otrzymania „kompletnego wezwania” do zapłaty; pojęcie to, jeśli nie jest zdefiniowane w umowie gwarancji, może być rozumiane odmiennie przez każdą ze stron;
2) uzależnienie wypłaty od przedstawiania przez zobowiązanego (wykonawcę) oświadczeń o uznaniu wad lub oświadczenia o tym, że żądana kwota jest bezsporna, lub opinii biegłego sądowego o powstaniu wad i ich rozmiarze; w sytuacji sporu z wykonawcą niemożliwe będzie uzyskanie wypłaty środków z gwarancji, a uzyskanie opinii biegłego często może okazać się niewykonalne w terminie ważności gwarancji;
3) wyłączenie z zakresu gwarancji roszczeń wynikających z konieczności zapłaty kar umownych;
4) klauzule automatycznie zmniejszające wartość gwarancji proporcjonalnie do wykonanej części zamówienia.

Zwrot zabezpieczenia

Zgodnie z dyspozycją art. 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego, że jest ono należycie wykonane, natomiast w przypadku kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwota musi zostać zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione było w pieniądzu, obowiązkiem zamawiającego jest zwrot zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Działania wykonawcy chroniące jego interesy

Ponieważ większość zamawiających nie stosuje mechanizmu zaliczkowania, to wykonawca musi sam wyłożyć środki na realizację inwestycji (czyli „kredytować inwestycję”). W sytuacji zatoru płatniczego ze strony zleceniodawcy może to mieć bardzo poważne skutki finansowe dla wykonawcy. Wydawałoby się, że zamówienia publiczne są bardzo atrakcyjnym sposobem zarabiania pieniędzy przez firmy (w tym przede wszystkim firmy budowlane), jednak warto podkreślić, że ze względu na ich wysoką restrykcyjność prawną oraz wymiar społeczny sposób ten może okazać się za trudny, zwłaszcza dla nieuczciwych przedsiębiorców, którzy kosztem jakości robót próbują się szybko wzbogacić.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne