Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zakup samochodów a zapytanie o cenę

Data publikacji: 14-01-2015 Autor: Katarzyna Bełdowska

Bardzo często zamawiający, dokonując zakupu samochodów osobowych, stosują tryb zapytania o cenę. Czy takie postępowanie jest słuszne i nie naraża zamawiającego na negatywne konsekwencje?

Zapytanie o cenę to najprostszy tryb udzielania zamówień publicznych zapewniający zachowanie konkurencyjności. Zastosowanie tego trybu wiąże się jednak z ograniczeniem kręgu wykonawców upoważnionych do złożenia ofert i to do zamawiającego należy decyzja, których wykonawców zaprosi do udziału w postępowaniu prowadzonym w tym trybie. Istotne ograniczenie konkurencyjności, jakie następuje przy zastosowaniu trybu zapytania o cenę, wiąże się z koniecznością ograniczenia możliwości korzystania z tego trybu. Jest on zatem dopuszczalny tylko w sytuacjach ściśle określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Powszechność i ustalone standardy jakościowe

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, kierując do wybranych przez siebie wykonawców zaproszenia do składania ofert. Wraz z zaproszeniem zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zawiera wszystkie niezbędne informacje umożliwiające złożenie poprawnej i zgodnej z oczekiwaniami zamawiającego oferty. Wybór wykonawców zależy od suwerennej decyzji zamawiającego, ograniczonej jedynie dyspozycją art. 71 ust. 1 pzp, który zawiera nakaz przestrzegania zasad zamówień publicznych, w tym zasady uczciwej konkurencji, oraz zobowiązuje do zaproszenia minimum pięciu wykonawców.

Zastosowanie zapytania o cenę, zgodnie z art. 70 pzp, uzależnione jest od zaistnienia łącznie dwóch przesłanek:

 

  • przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych;
  • wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.


Zamawiający jest zobowiązany do zachowania staranności przy interpretacji przesłanek stosowania trybu zapytania o cenę. Z uwagi na „zamkniętą konkurencyjność”, jaką charakteryzuje się opisywany tryb, przesłanki ustawowe należy interpretować ściśle i precyzyjnie, zgodnie z ich brzmieniem. Nie ma możliwości stosowania wykładni rozszerzającej, na co niejednokrotnie wskazywała m.in. Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO).
 

  • Uchwała KIO z 3 grudnia 2010 r. (KIO/KD 97/10)


„W uzasadnionych przypadkach, ale tylko w okolicznościach przewidzianych w ustawie (art. 10 ust. 2 ustawy), dopuszczalne jest korzystanie z innych trybów udzielania zamówień, w tym m.in. zapytania o cenę, którego przesłanki stosowania zostały określone w art. 70 Pzp. Zatem przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę – jako wyjątkowego – nie powinny być interpretowane rozszerzająco, a ich znaczenie należy ustalać przede wszystkim przy zastosowaniu wykładni gramatycznej. Jednocześnie oceny należy dokonywać każdorazowo, odnosząc się do okoliczności konkretnego stanu faktycznego, przy czym ciężar udowodnienia, że zaistniały podstawy do zastosowania procedury innej niż podstawowa, obciążają zamawiającego”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne