Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Profilaktyczne badania lekarskie

Data publikacji: 14-01-2015 Autor: Danuta Domżalicka
Tagi:    prawo opcji   siwz

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi związane z badaniami pracowników, zamawiający musi uwzględnić zasady wskazane w kodeksie pracy i w rozporządzeniu w sprawie badań pracowników.

Zgodnie z ustawą – Kodeks pracy (dalej: kp) pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego, w którym będzie stwierdzony brak przeciwwskazań do wykonywania pracy przez pracownika. Orzeczenia takie wydawane są przez lekarza medycyny pracy po dostarczeniu przez danego pracownika wyników stosownych, wymaganych badań. Pracownik otrzymuje skierowanie na badania i do lekarza medycyny pracy od pracodawcy i to pracodawca pokrywa koszty tych usług. Zakres wymaganych badań został określony w szczególności w art. 229 kp i doprecyzowany w wydanym na podstawie tego przepisu rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej: rozporządzenie w sprawie badań pracowników). W akcie tym określono m.in.:

 

  • tryb i zakres badań lekarskich oraz częstotliwość badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich;
  • tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w kp i w przepisach wydanych na jego podstawie;
  • zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej;
  • dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną.


Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) dokonują wyboru wykonawcy opisanych usług (określanych najczęściej mianem profilaktycznych badań lekarskich) zgodnie z przepisami tej ustawy.

Wartość szacunkowa

Profilaktyczne badania lekarskie to typowy przykład zamówień na usługi powtarzające się okresowo: powtarzają się co pewien czas, nie mogą być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowanie są w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb zamawiającego.

W związku z tym do szacowania wartości takiego zamówienia zastosowanie będą miały postanowienia art. 34 pzp. Zamawiający ustali wartość zamówienia na podstawie udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne