Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Cena ochrony

Data publikacji: 02-01-2015 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    konsorcjum   siwz   roboty budowlane

Zmiany w pzp, spowodowane ostatnią nowelizacją, dają możliwość zwiększenia jakości usług ochrony oraz poprawy sytuacji pracowników zatrudnianych w celu realizacji zamówień na tego typu usługi.

Do ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), wskutek nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r., która weszła w życie 19 października 2014 r., wprowadzono kilka istotnych zmian. Znacząco ograniczono możliwość stosowania jedynie kryterium ceny podczas wyboru oferty najkorzystniejszej. Umożliwiono przy tym określanie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z zatrudnianiem na umowę o pracę osób wykonujących u zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Zmianie uległy także zasady badania i udowadniania rażąco niskiej ceny. Wszystkie te modyfikacje mogą mieć szczególne znaczenie dla udzielania zamówień publicznych na usługi ochrony lub inne usługi wykonywane w podobny sposób – przez codzienne, regularne czynności ludzkie – takie jak np. usługi utrzymania czystości.

Udzielanie zamówień publicznych na usługi ochrony a nowe zasady stosowania kryteriów oceny ofert

W wyniku nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r. istotnie zmieniły się zasady tworzenia kryteriów oceny ofert. Zgodnie z nowo dodanym art. 91 ust. 2a pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert tylko wtedy, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą oni w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

 

Jeżeli pracownicy ochrony wykonują swe czynności w określonym czasie i miejscu, w warunkach podporządkowania – realizując polecenia przełożonego, to można przyjąć, że łączy ich z pracodawcą stosunek pracy.

W nowym stanie prawnym, chcąc wybrać ofertę najkorzystniejszą jedynie na podstawie kryterium ceny, zamawiający będzie musiał przede wszystkim wykazać, że przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe. Do pojęcia „powszechnie dostępne” odniosła się m.in. Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO).

 

  • Uchwała KIO z 7 czerwca 2013 r. (KIO/KD 51/13)


„Tryb zapytania o cenę jest właściwym w odniesieniu do zamówień o mniejszej wartości (…), powszechnie dostępnych, typowych, najprostszych, gdzie zamawiane dostawy lub usługi są w pełni porównywalne, ich cechy zostały znormalizowane (…), a jedynym różnicującym je czynnikiem jest cena. Dlatego też w zakresie regulacji art. 70 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie mieszczą się takie usługi, których zrealizowanie wymaga indywidualnego ich dostosowania do specyficznych potrzeb zamawiającego” (zob. też uchwała KIO z 28 sierpnia 2013 r., KIO/KD 77/13).

W przypadku usług ochrony, które zazwyczaj dotyczą nieruchomości, wydaje się, że nie można uznać, iż potrzeby zamawiających są „ustandaryzowane”. Każdy zamawiający posiada bowiem nieruchomości o odmiennym charakterze i o różnej strukturze, w zależności od prowadzonej działalności merytorycznej. Usługa ochrony często musi uwzględniać kwestie indywidualne, charakterystyczne dla chronionego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne