Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Cena ochrony

Data publikacji: 02-01-2015 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    konsorcjum   siwz   roboty budowlane

Zmiany w pzp, spowodowane ostatnią nowelizacją, dają możliwość zwiększenia jakości usług ochrony oraz poprawy sytuacji pracowników zatrudnianych w celu realizacji zamówień na tego typu usługi.

Do ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), wskutek nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r., która weszła w życie 19 października 2014 r., wprowadzono kilka istotnych zmian. Znacząco ograniczono możliwość stosowania jedynie kryterium ceny podczas wyboru oferty najkorzystniejszej. Umożliwiono przy tym określanie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z zatrudnianiem na umowę o pracę osób wykonujących u zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Zmianie uległy także zasady badania i udowadniania rażąco niskiej ceny. Wszystkie te modyfikacje mogą mieć szczególne znaczenie dla udzielania zamówień publicznych na usługi ochrony lub inne usługi wykonywane w podobny sposób – przez codzienne, regularne czynności ludzkie – takie jak np. usługi utrzymania czystości.

Udzielanie zamówień publicznych na usługi ochrony a nowe zasady stosowania kryteriów oceny ofert

W wyniku nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r. istotnie zmieniły się zasady tworzenia kryteriów oceny ofert. Zgodnie z nowo dodanym art. 91 ust. 2a pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert tylko wtedy, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą oni w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

 

Jeżeli pracownicy ochrony wykonują swe czynności w określonym czasie i miejscu, w warunkach podporządkowania – realizując polecenia przełożonego, to można przyjąć, że łączy ich z pracodawcą stosunek pracy.

W nowym stanie prawnym, chcąc wybrać ofertę najkorzystniejszą jedynie na podstawie kryterium ceny, zamawiający będzie musiał przede wszystkim wykazać, że przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe. Do pojęcia „powszechnie dostępne” odniosła się m.in. Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO).

 

  • Uchwała KIO z 7 czerwca 2013 r. (KIO/KD 51/13)


„Tryb zapytania o cenę jest właściwym w odniesieniu do zamówień o mniejszej wartości (…), powszechnie dostępnych, typowych, najprostszych, gdzie zamawiane dostawy lub usługi są w pełni porównywalne, ich cechy zostały znormalizowane (…), a jedynym różnicującym je czynnikiem jest cena. Dlatego też w zakresie regulacji art. 70 ustawy – Prawo zamówień publicznych nie mieszczą się takie usługi, których zrealizowanie wymaga indywidualnego ich dostosowania do specyficznych potrzeb zamawiającego” (zob. też uchwała KIO z 28 sierpnia 2013 r., KIO/KD 77/13).

W przypadku usług ochrony, które zazwyczaj dotyczą nieruchomości, wydaje się, że nie można uznać, iż potrzeby zamawiających są „ustandaryzowane”. Każdy zamawiający posiada bowiem nieruchomości o odmiennym charakterze i o różnej strukturze, w zależności od prowadzonej działalności merytorycznej. Usługa ochrony często musi uwzględniać kwestie indywidualne, charakterystyczne dla chronionego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne