Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Potwierdzanie spełnienia warunków udziału

Data publikacji: 02-01-2015 Autor: Ewa Wiktorowska

Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem, że udowodni zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował na etapie realizacji zamówienia.

Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jest też oczywiste, że wykonawca w takim przypadku jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. To oznacza, że wykonawca, w celu udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji danego zamówienia – jeśli korzysta on z zasobów podmiotów trzecich – zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnego zobowiązania.

Zobowiązanie, o którym mowa w art. 26 ust. 2b pzp, musi potwierdzić rzeczywistą możliwość dysponowania zasobami podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi wykazać, że udostępniane zasoby będą służyły nie tylko do udowodnienia zamawiającemu, że wykonawca spełnia stawiane przez niego warunki, ale również, że w przypadku uzyskania tego zamówienia wykonawca będzie z nich korzystał bezpośrednio podczas realizacji zamówienia.

W jaki sposób możliwość korzystania z zasobów zostanie zrealizowana w praktyce, zależy oczywiście od rodzaju udostępnianych zasobów. Zagadnienie to było niejednokrotnie przedmiotem rozważań Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) i Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP).

 

  • Wyrok KIO UZP z 23 sierpnia 2010 r. (KIO/UZP 1741/10)


„Porównując zakres wynikający z art. 22 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, można wyróżnić dwa rodzaje potencjału:

 

  1. wiedzę – doświadczenie, uprawnienia i sytuację ekonomiczną podmiotu;
  2. pozostały potencjał.


Pierwsza grupa jest nieodłączalna od podmiotu – przedsiębiorstwo może odpowiednio wynająć, pożyczyć, użyczyć, sprzedać, skierować do pracy itd. swój sprzęt, pracowników, pieniądze, ale «nie zapakuje i nie wyśle» swojego doświadczenia i osiągnięć, uprawnień ani dobrej kondycji finansowej, nie pożyczy swojego «bilansu», żeby inna firma mogła się nim wykazywać (…)”.

Jak wiadomo, w drodze ostatniej nowelizacji pzp1 (obowiązującej od 19 października 2014 r.) ustawodawca dopuścił możliwość „wypożyczenia” również zasobów ekonomicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne