Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Stosowanie dodatkowych kryteriów

Data publikacji: 02-01-2015 Autor: Maciej Łysakowski
Autor: Rys. B. Brosz

Próba zastosowania jakości jako kryterium uzupełniającego może się okazać problematyczna dla zamawiającego. Musi on bowiem pamiętać przy tym o konieczności zachowania szeregu zasad wynikających z pzp.

W związku z nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nowe brzmienie otrzymał m.in. art. 91 pzp, poruszający kwestię kryteriów, według których zamawiający mają oceniać złożone w toku postępowania oferty. Kluczowe znaczenie ma przy tym treść ust. 2 i 2a tego artykułu.

Możliwość zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert

Biorąc pod uwagę zmiany nowelizacyjne, należy przyjąć, że sytuacją preferowaną przez ustawodawcę jest określenie co najmniej dwóch kryteriów oceny ofert, tak by wybór nie był podyktowany wyłącznie ceną, ale również innymi aspektami, których przykłady zostały wskazane w art. 91 ust. 2 pzp.

Jednocześnie jednak pzp przewiduje sytuacje, w których możliwe jest zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, w przypadku, gdy ze względu na przedmiot postępowania wszelkie dodatkowe kryteria byłyby nieprzydatne. W odniesieniu do niektórych produktów lub usług trudno bowiem mówić o zróżnicowaniu ofert pod względem jakości, funkcjonalności czy parametrów technicznych. W praktyce znaczna część zamówień publicznych, zwłaszcza tych okresowo powtarzanych, dotyczy usług lub produktów, których jakość na rynku jest bardzo zbliżona, a konkurencja między wykonawcami jest wyłącznie konkurencją na polu ceny. W takiej sytuacji stawianie dodatkowych kryteriów może okazać się nie tylko nieprzydatne, ale wręcz problematyczne w procesie oceny ofert, z uwagi na brak ustalonej skali ocen – kryterium jakości lub kryterium społeczne może bowiem zostać ustanowione w sposób, który doprowadzi do dowolnej oceny, niepoddającej się weryfikacji.

Zgodnie z art. 91 ust. 2a pzp kryterium ceny może być wyłącznym kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

 

  • jest powszechnie dostępny;
  • ma ustalone standardy jakościowe.


Biorąc to pod uwagę, można dojść do wniosku, że istnieje szereg przedmiotów lub usług, będących przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do których cena może być jedynym kryterium oceny ofert.

Warunek związany z powszechną dostępnością trzeba uznać za spełniony, gdy produkty będące przedmiotem zamówienia są w bieżącej produkcji oraz są cały czas dostępne na rynku. Nie będzie on natomiast spełniony w sytuacji, w której przedmiot zamówienia dopiero zostanie wytworzony w odpowiedzi na potrzeby zamawiającego czy wręcz wytworzony z uwzględnieniem wskazówek i wymagań zamawiającego. Z kolei w odniesieniu do usług należy uznać, że stanowią one typowy przedmiot zamówień publicznych, gdy są świadczone przez szereg podmiotów, według ogólnie określonych standardów, a każdy podmiot może od ręki skorzystać z takich usług, świadczonych przez jednego z przedsiębiorców obecnych na rynku (np. utrzymanie czystości, usługi pocztowe i kurierskie, usługi przewozowe, usługi hotelowe).

Co do ustalonych standardów jakościowych wskazać należy, że w każdej branży istnieją takie standardy – ustalone przez sam rynek, np. wszystkie pojazdy z danego segmentu odznaczają się określonymi parametrami i funkcjami użytkowymi, a jakość usług hotelowych o określonym standardzie (liczba „gwiazdek”) jest zbliżona. We wskazanych przypadkach trudno zresztą mówić o jakości. Interesujący zamawiającego standard minimalny powinien zostać uwzględniony w ramach opisu przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz).

Należy zatem przyjąć, że w przypadku wielu zamówień na dostawę produktów lub na świadczenie usług, jeśli są to produkty/usługi występujące powszechnie (nawet w różnych wariantach), dopuszczalne jest zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Tymczasem na razie można zaobserwować praktykę zamawiających, wynikającą z ostrożności, polegającą na stosowaniu jednego kryterium pozacenowego o niskiej wadze (w granicach 10%). Z reguły kryterium takim jest kryterium jakości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne