Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Roboty dodatkowe (cz. 2)

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Zbigniew Leszczyński

Odnosząc się do art. 630 § 1 kc, należy uznać, że roboty dodatkowe to takie roboty, które są objęte przedmiotem zamówienia, ale nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego.

W pierwszej części niniejszego artykułu1 omówiono przede wszystkim pojęcia wskazane w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), a także w ustawie – Kodeks cywilny (dalej: kc) i ustawie – Prawo budowlane (dalej: pr.bud.), których właściwe rozumienie jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Jednym z tych pojęć jest „przedmiot zamówienia” na roboty budowlane. Kwestia interpretacji tego terminu niejednokrotnie była poruszana w orzecznictwie.

Opinie i orzecznictwo

Na wstępie warto przytoczyć fragment opinii Ministerstwa Infrastruktury z 17 sierpnia 2009 r. (MU7ACh-0831–4(9)/09, Doc 951 975): „Konieczność wprowadzenia nieistotnej zmiany projektu budowlanego (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wynikająca z zasad wiedzy technicznej nie jest zmianą przedmiotu umowy, o ile odbywa się w trybie w tej umowie przewidzianym. Zamawiający może przewidzieć w umowie zasady wprowadzania zmian, zarówno w dokumentacji projektowej, jak i w ilościach i rodzajach robót, z zachowaniem jednak zasady niewykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku wprowadzenie zmian nie oznacza zmiany umowy, gdyż odbywa się w trybie w tej umowie przewidzianym. Skoro przedmiot zamówienia wynika z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, to wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac (robót) niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu (wybudowanie obiektu budowlanego)”.

W odpowiedzi na to pismo, udzielonej 26 sierpnia 2009 r., (UZP/DKUE/EG/34760/16004/09) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) wskazał m.in.:

1) „(…) roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w projekcie budowlanym wykonawczym lub przedmiarze bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami a projektem budowlanym”.
2) „(…) roboty nie przewidziane w projekcie budowlanym nie mogą być uznane za roboty objęte zamówieniem podstawowym”.
3) „(…) dokonanie nieistotnych zmian projektu budowlanego, w przypadku gdy tryb ich wprowadzania został przewidziany w umowie zawartej z wykonawcą, nie stanowi zmiany tej umowy, szczególnie jeżeli nie powoduje istotnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy oraz nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego przewidziany w projekcie budowlanym”.

Cenne w kontekście omawianego zagadnienia są również orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: GKO) i Sądu Najwyższego (dalej: SN).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne