Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Roboty dodatkowe (cz. 2)

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Zbigniew Leszczyński

Odnosząc się do art. 630 § 1 kc, należy uznać, że roboty dodatkowe to takie roboty, które są objęte przedmiotem zamówienia, ale nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego.

W pierwszej części niniejszego artykułu1 omówiono przede wszystkim pojęcia wskazane w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), a także w ustawie – Kodeks cywilny (dalej: kc) i ustawie – Prawo budowlane (dalej: pr.bud.), których właściwe rozumienie jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Jednym z tych pojęć jest „przedmiot zamówienia” na roboty budowlane. Kwestia interpretacji tego terminu niejednokrotnie była poruszana w orzecznictwie.

Opinie i orzecznictwo

Na wstępie warto przytoczyć fragment opinii Ministerstwa Infrastruktury z 17 sierpnia 2009 r. (MU7ACh-0831–4(9)/09, Doc 951 975): „Konieczność wprowadzenia nieistotnej zmiany projektu budowlanego (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wynikająca z zasad wiedzy technicznej nie jest zmianą przedmiotu umowy, o ile odbywa się w trybie w tej umowie przewidzianym. Zamawiający może przewidzieć w umowie zasady wprowadzania zmian, zarówno w dokumentacji projektowej, jak i w ilościach i rodzajach robót, z zachowaniem jednak zasady niewykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku wprowadzenie zmian nie oznacza zmiany umowy, gdyż odbywa się w trybie w tej umowie przewidzianym. Skoro przedmiot zamówienia wynika z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, to wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac (robót) niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu (wybudowanie obiektu budowlanego)”.

W odpowiedzi na to pismo, udzielonej 26 sierpnia 2009 r., (UZP/DKUE/EG/34760/16004/09) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) wskazał m.in.:

1) „(…) roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w projekcie budowlanym wykonawczym lub przedmiarze bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami a projektem budowlanym”.
2) „(…) roboty nie przewidziane w projekcie budowlanym nie mogą być uznane za roboty objęte zamówieniem podstawowym”.
3) „(…) dokonanie nieistotnych zmian projektu budowlanego, w przypadku gdy tryb ich wprowadzania został przewidziany w umowie zawartej z wykonawcą, nie stanowi zmiany tej umowy, szczególnie jeżeli nie powoduje istotnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy oraz nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego przewidziany w projekcie budowlanym”.

Cenne w kontekście omawianego zagadnienia są również orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: GKO) i Sądu Najwyższego (dalej: SN).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne