Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Cena rażąco niska

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

Czy zamawiający ma obowiązek badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?

Ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1232) zmieniła m.in. treść art. 90. Dotychczas przepis stanowił, że zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Z tak sformułowanego przepisu nie wynikało jednak, jaką cenę należy uznać za rażąco niską.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca wskazuje przykładowe sytuacje, w których zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie wyjaśnień w tym zakresie. Jednak to zamawiającemu pozostawiono ocenę, czy złożona oferta nosi znamiona rażąco niskiej. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 1 pzp, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, to zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. „Nowe regulacje doprecyzowują, że z podejrzeniem rażąco niskiej ceny możemy mieć w szczególności do czynienia, gdy zaoferowana cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. A zatem ustawodawca niejako zdefiniował z góry, kiedy można sądzić, że zaoferowana cena jest rażąco niska. W takiej sytuacji zamawiający zobligowany jest do zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. A zatem przy zaistnieniu kryteriów ustawowych procedura wezwania do wyjaśnień przybiera charakter obligatoryjny”1. Warto wspomnieć, że takie okoliczności były wskazywane jako podstawa do wszczęcia postępowania wyjaśniającego w zakresie rażąco niskiej ceny już na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego w orzecznictwie KIO (zob. np. wyrok z 17 sierpnia 2012 r., KIO 1649/12).


Kto powinien udowodnić, że cena w złożonej przez wykonawcę ofercie jest rażąco niska?

Zgodnie z art. 90 ust. 2 pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Jest to zupełna nowość w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów: dotychczas nie było to bowiem sprecyzowane, a zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, który znajduje zastosowanie na podstawie art. 14 pzp, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Na podstawie tego przepisu wywodzono, że to zamawiający ma wykazać, iż cena jest rażąco niska. Obecnie to wykonawca, składając wyjaśnienia i dowody w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pzp, ma przekonać zamawiającego, że cena podana w formularzu ofertowym jest realna. Warto jednak wskazać, że jeszcze przed nowelizacją KIO przerzucała ciężar dowodu na wykonawcę:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne