Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Umowy barterowe

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Anita Romanowska
Autor: Rys. B. Brosz

Na gruncie pzp zapłatą zamawiającego za zrealizowanie przez wykonawcę zamówienia nie musi być świadczenie pieniężne. Może ona przyjąć formę cesji praw lub przewłaszczenia własności.

Barter nie ma określonej prawem definicji, zatem umowy barterowe należy zaliczyć do tzw. umów nienazwanych. Pojęcie to funkcjonuje w obrocie gospodarczym i oznacza wymianę towaru lub usługi na inny towar lub usługę, bez udziału pieniądza. Zawarcie umowy barterowej jest możliwe w granicach swobody umów, która została wyrażona w art. 3531 ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc): „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. Zasada ta pozwala na zawieranie umów i formowanie ich treści w granicach określonych prawem.

Jeżeli stroną umowy barterowej jest podmiot zobowiązany na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) do stosowania tejże ustawy, a wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, to zawarcie umowy barterowej podlega reżimowi zamówień publicznych i musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Forma odpłatności

Aby w pełni wyjaśnić kwestię umów barterowych stosowanych w zamówieniach publicznych, trzeba wskazać, co ustawodawca rozumie przez pojęcie „zamówienia publiczne”. Zostało ono zdefiniowane w art. 2 pkt 13 pzp jako „umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane”. Kluczowe znaczenie w przytoczonej definicji ma słowo „odpłatne”. Jeżeli zatem barter jest wymianą świadczeń bez udziału pieniądza, to może się wydawać, że nie jest to umowa odpłatna. Jednak nic bardziej mylnego, skoro bowiem każda ze stron transakcji barterowej w zamian za towar lub usługę otrzymuje od drugiej strony umowy świadczenie ekwiwalentne, w postaci innego towaru lub usługi, to umowa jest odpłatna.

Potwierdzeniem tego może być np. informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej z 20 kwietnia 2011 r. (UZP/DKUE/KN/9/2011). Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zakwestionował umowę barterową zawartą między Urzędem Miasta a firmą świadczącą usługi w zakresie robót budowlanych. Przedmiotem zanegowanej umowy było wykonanie wykopów pod nieckę składowania odpadów i niecki składowania odpadów zawierających azbest dla zakładu znajdującego się na terenie gminy, w zamian za pozyskanie przez wykonawcę gruntów z wykopu. W wyniku kontroli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) uznał, że zamawiający niesłusznie nie przeprowadził postępowania w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem przedmiotowej umowy barterowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne