Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Łączna legitymacja konsorcjum

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Grzegorz Kukowka
Tagi:    konsorcjum   zwrot wadium   fidic

Na etapie realizacji inwestycji powstaje wiele kwestii spornych. Wykonawca może mieć jednak problem z dochodzeniem roszczeń wobec zamawiającego, jeżeli zamówienie zostało udzielone konsorcjum.

Prawo polskie posługuje się pojęciem „konsorcjum” dość sporadycznie. Wprowadza je np. ustawa – Prawo bankowe (konsorcjum bankowe z art. 73) czy ustawa o zasadach finansowania nauki (konsorcjum naukowe z art. 2). Tymczasem w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), a więc w przepisach regulujących obszar, w którym to konsorcja występują bardzo często, próżno szukać definicji legalnej czy choćby wzmianki zawierającej słowo „konsorcjum”.

Istota konsorcjum w zamówieniach publicznych

Na gruncie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego konsorcja są tworzone przez podmioty, które wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i które – w razie uznania ich oferty za najkorzystniejszą – wspólnie realizują przedmiot zamówienia. W art. 23 ust. 1 pzp przewidziano bowiem możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców. W ust. 2 wspomnianego artykułu wskazano zaś konieczność ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania takich wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (tzw. lider konsorcjum).

Z mocy art. 141 pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wobec zamawiającego.

Łączna legitymacja procesowa członków konsorcjum

Z brakiem szczegółowych uregulowań i definicji konsorcjum w pzp wiąże się wiele praktycznych problemów. Jednym z ciekawszych jest ustalenie, kto ma legitymację procesową w postępowaniu sądowym, zarówno o zwrot wadium, jak i w sprawie wszelkich roszczeń dotyczących wykonania umowy i wreszcie dochodzenia zapłaty od zamawiającego.

W orzecznictwie przyjęto, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są łącznie legitymowani w postępowaniu sądowym, na co wskazuje m.in. Sąd Najwyższy (dalej: SN) w wyroku z 13 października 2011 r. (V CSK 475/10), w odniesieniu do postępowania o zwrot wadium. Sądy są w tej sprawie na tyle konsekwentne, że uprawnione jest już mówienie o ugruntowanej linii orzeczniczej1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne