Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Łączna legitymacja konsorcjum

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Grzegorz Kukowka
Tagi:    konsorcjum   zwrot wadium   fidic

Na etapie realizacji inwestycji powstaje wiele kwestii spornych. Wykonawca może mieć jednak problem z dochodzeniem roszczeń wobec zamawiającego, jeżeli zamówienie zostało udzielone konsorcjum.

Prawo polskie posługuje się pojęciem „konsorcjum” dość sporadycznie. Wprowadza je np. ustawa – Prawo bankowe (konsorcjum bankowe z art. 73) czy ustawa o zasadach finansowania nauki (konsorcjum naukowe z art. 2). Tymczasem w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), a więc w przepisach regulujących obszar, w którym to konsorcja występują bardzo często, próżno szukać definicji legalnej czy choćby wzmianki zawierającej słowo „konsorcjum”.

Istota konsorcjum w zamówieniach publicznych

Na gruncie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego konsorcja są tworzone przez podmioty, które wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i które – w razie uznania ich oferty za najkorzystniejszą – wspólnie realizują przedmiot zamówienia. W art. 23 ust. 1 pzp przewidziano bowiem możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców. W ust. 2 wspomnianego artykułu wskazano zaś konieczność ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania takich wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (tzw. lider konsorcjum).

Z mocy art. 141 pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wobec zamawiającego.

Łączna legitymacja procesowa członków konsorcjum

Z brakiem szczegółowych uregulowań i definicji konsorcjum w pzp wiąże się wiele praktycznych problemów. Jednym z ciekawszych jest ustalenie, kto ma legitymację procesową w postępowaniu sądowym, zarówno o zwrot wadium, jak i w sprawie wszelkich roszczeń dotyczących wykonania umowy i wreszcie dochodzenia zapłaty od zamawiającego.

W orzecznictwie przyjęto, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są łącznie legitymowani w postępowaniu sądowym, na co wskazuje m.in. Sąd Najwyższy (dalej: SN) w wyroku z 13 października 2011 r. (V CSK 475/10), w odniesieniu do postępowania o zwrot wadium. Sądy są w tej sprawie na tyle konsekwentne, że uprawnione jest już mówienie o ugruntowanej linii orzeczniczej1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne