Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zabezpieczenie wykonania umów (cz. 1)

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Grzegorz Kwitek, Marcin Piątek

Zamawiający może zaspokoić roszczenia ze środków z tytułu zabezpieczenia, jeśli uzna, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z zawartej umowy o realizację zamówienia publicznego.

Zamawiający, który realizuje wydatki ze środków publicznych, powinien to czynić ze szczególną starannością. Stąd w ramach udzielanych zamówień publicznych konieczne są działania ostrożnościowe (formalno-prawne) mające na celu zapewnienie jakości i rzetelności wykonania przedmiotu zamówienia.

Od ponad 10 lat ustawodawca, wprowadzając zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zmierza do wzmocnienia pozycji wykonawców, ochrony ich praw, a także stworzenia mechanizmów prawnych, w ramach których weryfikuje się zarówno wiarygodność wykonawców (podwykonawców), jak i wiarygodność zamawiających.

Praktycy często zwracają uwagę na fakt, że przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty to pierwszy i wcale nie najtrudniejszy etap w zamówieniach publicznych. Dużo bardziej czasochłonny i wymagający jest etap drugi, czyli realizacja postanowień umownych wynikających z wybranej, najkorzystniejszej oferty. Na każdym z tych etapów działania zamawiających i wykonawców determinowane są przez brak zaufania. W konsekwencji działanie stron w zamówieniach publicznych obarczone jest daleko posuniętą ostrożnością.

Trzeba pamiętać, że wykonawca angażuje znaczne środki własne w celu realizacji zamówienia (przeważnie najpierw wyłożone, a spłacane przez zamawiającego dopiero po wykonaniu przedmiotu umowy), a zamawiający (zobligowany do stosowania szeregu przepisów prawa, intensywnie kontrolowany przez organy zewnętrzne i wewnętrzne) musi stać na straży jakości realizowanej umowy. Nic więc dziwnego, że odmienne interesy, które towarzyszą zamawiającym i wykonawcom, mogą rodzić konflikty, które nie pozostają bez wpływu na jakość wykonanej umowy. Zarzewiami tych konfliktów są najczęściej następujące obszary:

1) niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego;
2) niezmienność terminu wykonania przedmiotu umowy;
3) błędy w dokumentacji projektowej (w tym tzw. roboty dodatkowe).

Spór może doprowadzić np. do naliczania kar umownych (potrącania ich przez zamawiającego z wynagrodzenia należnego wykonawcy) czy do odstąpienia od realizacji zapisów umownych przez wykonawcę, a nawet do postępowania sądowego. Z reguły jednak, nim dojdzie do procesu sądowego, obie strony – niezadowolone ze sposobu realizacji umowy przez partnera kontraktu – stosują różne formy nacisku, aby wywołać efekt dla nich najbardziej pożądany.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne