Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zabezpieczenie wykonania umów (cz. 1)

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Grzegorz Kwitek, Marcin Piątek

Zamawiający może zaspokoić roszczenia ze środków z tytułu zabezpieczenia, jeśli uzna, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z zawartej umowy o realizację zamówienia publicznego.

Zamawiający, który realizuje wydatki ze środków publicznych, powinien to czynić ze szczególną starannością. Stąd w ramach udzielanych zamówień publicznych konieczne są działania ostrożnościowe (formalno-prawne) mające na celu zapewnienie jakości i rzetelności wykonania przedmiotu zamówienia.

Od ponad 10 lat ustawodawca, wprowadzając zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zmierza do wzmocnienia pozycji wykonawców, ochrony ich praw, a także stworzenia mechanizmów prawnych, w ramach których weryfikuje się zarówno wiarygodność wykonawców (podwykonawców), jak i wiarygodność zamawiających.

Praktycy często zwracają uwagę na fakt, że przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty to pierwszy i wcale nie najtrudniejszy etap w zamówieniach publicznych. Dużo bardziej czasochłonny i wymagający jest etap drugi, czyli realizacja postanowień umownych wynikających z wybranej, najkorzystniejszej oferty. Na każdym z tych etapów działania zamawiających i wykonawców determinowane są przez brak zaufania. W konsekwencji działanie stron w zamówieniach publicznych obarczone jest daleko posuniętą ostrożnością.

Trzeba pamiętać, że wykonawca angażuje znaczne środki własne w celu realizacji zamówienia (przeważnie najpierw wyłożone, a spłacane przez zamawiającego dopiero po wykonaniu przedmiotu umowy), a zamawiający (zobligowany do stosowania szeregu przepisów prawa, intensywnie kontrolowany przez organy zewnętrzne i wewnętrzne) musi stać na straży jakości realizowanej umowy. Nic więc dziwnego, że odmienne interesy, które towarzyszą zamawiającym i wykonawcom, mogą rodzić konflikty, które nie pozostają bez wpływu na jakość wykonanej umowy. Zarzewiami tych konfliktów są najczęściej następujące obszary:

1) niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego;
2) niezmienność terminu wykonania przedmiotu umowy;
3) błędy w dokumentacji projektowej (w tym tzw. roboty dodatkowe).

Spór może doprowadzić np. do naliczania kar umownych (potrącania ich przez zamawiającego z wynagrodzenia należnego wykonawcy) czy do odstąpienia od realizacji zapisów umownych przez wykonawcę, a nawet do postępowania sądowego. Z reguły jednak, nim dojdzie do procesu sądowego, obie strony – niezadowolone ze sposobu realizacji umowy przez partnera kontraktu – stosują różne formy nacisku, aby wywołać efekt dla nich najbardziej pożądany.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne