Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wykonanie zastępcze w zamówieniach

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    kary umowne   roboty budowlane

Zgodnie z kc zamawiający (wierzyciel) ma kilka możliwości przymuszenia wykonawcy (dłużnika) do realizacji świadczenia w sytuacji, gdy nie wykonuje on zamówienia albo wykonuje je nienależycie.

W myśl z art. 471 ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc) dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie są następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. A zatem konieczność naprawienia szkody następuje wówczas, gdy spełnione są jednocześnie następujące przesłanki:

 

  1. dłużnik nie wykonał zobowiązania lub wykonał je nienależycie;
  2. dłużnik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.


Szczególnym rodzajem sankcji za zwłokę w wykonaniu zobowiązania jest tzw. wykonanie zastępcze. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie regulują tej kwestii, w związku z czym należy – mając na względzie postanowienia art. 14 i art. 139 ust. 2 pzp – odwołać się do art. 479 i 480 kc.

Zastępcze nabycie rzeczy oznaczonej co do gatunku

W doktrynie prawa cywilnego wskazuje się, że: „Do tzw. wykonania zastępczego najczęściej dojdzie wtedy, kiedy przymusowe spełnienie przez dłużnika przeterminowanego świadczenia byłoby dla wierzyciela zbyt kłopotliwe, gdyż np. względy produkcyjne wymagają rychłego wykorzystania oczekiwanego przedmiotu świadczenia”1.

Również Sąd Najwyższy (dalej: SN) w jednym z orzeczeń odniósł się do instytucji wykonania zastępczego:
 

  • Wyrok SN – Izba Cywilna z 7 czerwca 2000 r. (III CKN 441/00)


„Istotą zastępczego wykonania, a także zastępczego nabycia jest podjęcie przez wierzyciela czynności zmierzających do wykonania zobowiązania zgodnie z jego treścią, tj. zaspokojenie interesu wierzyciela w wypadku, gdy dłużnik jest w zwłoce ze spełnieniem świadczenia. Zastępcze wykonanie (nabycie) zmierza do realizacji celu zobowiązania dłużnika przez samego wierzyciela i w związku z tym jest dokonywane na jego koszt. Nabycie zastępcze wprawdzie zmierza do zaspokojenia wierzyciela, lecz nie jest spełnieniem świadczenia, a jedynie surogatem świadczenia. Wierzyciel, korzystając z przysługującego mu uprawnienia do zastępczego nabycia, zachowuje roszczenie o naprawienie szkody (art. 479 kc)”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne