Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Umowy o pracę w pzp

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Marcin Meducki

Od 19 października 2014 r. zamawiający może wymagać, by pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy realizujących zamówienie byli zatrudniani na podstawie umów o pracę.

Od zawsze w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) znajdowały się odniesienia do umów o pracę. W art. 4 pkt 4 ustawy na przykład ustawodawca zezwala na odstąpienie od obowiązku stosowania pzp w odniesieniu do umów z zakresu prawa pracy. Do umów, o których mowa w tym artykule, zalicza się wyłącznie umowy określone w ustawie – Kodeks pracy (dalej: kp). Nie są nimi umowy cywilnoprawne stosowane przez pracodawców, takie jak umowa zlecenia, o dzieło czy umowy nienazwane, np. kontrakt menedżerski. Celem takiej regulacji było jednoznaczne wyjaśnienie, że środki publiczne wydawane na podstawie umowy o pracę nie są zamówieniem publicznym, do udzielenia którego konieczne jest zastosowanie zasad wskazanych w pzp.

Kolejnym przepisem zawierającym odniesienia do umowy o pracę jest art. 17 ust. 1 pkt 3 pzp, który nakazuje wyłączenie z udziału w postępowaniu osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli m.in. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą. Przepis ten jest jedną z gwarancji prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w sposób bezstronny z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich uczestników postępowania. Osoby, których dotyczy ten przepis, nie mogą ani występować w imieniu zamawiającego, ani wykonywać jakichkolwiek czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba podlegająca wyłączeniu podejmie czynności w postępowaniu, to sankcją jest obowiązek powtórzenia tych czynności, które miały wpływ na wynik postępowania.

Wymóg stosowania umów o pracę a rażąco niska cena

Od 19 października 2014 r. pojawił się w pzp nowy przepis nawiązujący do umów o pracę – art. 29 ust. 4 pkt 4. Daje on zamawiającym możliwość zamieszczania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją umowy, a dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności.

Wprowadzenie tego przepisu było związane z dodaniem do ustawy całego pakietu rozwiązań służących identyfikacji i eliminacji z postępowań ofert niepokrywających kosztów świadczenia zamówień publicznych. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) udzielenie zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę zawierającą cenę nieujmującą wszystkich kosztów realizacji zamówienia publicznego, zawsze stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz zagrożenie dla uczciwej konkurencji. Dlatego też uznano, że konieczne jest dodanie do ustawy przepisów dotyczących wyjaśniania i odrzucania ofert dotkniętych wadą nadmiernie niskiej ceny, których celem będzie wyeliminowanie z postępowania wykonawców, którzy nie gwarantują osiągnięcia odpowiedniej jakości świadczeń na etapie realizacji zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne