Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Nowe przesłanki zatrzymania wadium

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Izabela Kołodziej
Tagi:    wadium   zatrzymanie wadium   siwz

Wadium składane przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zostać zatrzymane w myśl regulacji zawartej w znowelizowanym art. 46 ust. 4a pzp.

Od 19 października 2014 r. obowiązuje kolejna nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Zmiany, które zostały wprowadzone, dotyczą m.in. przesłanek zatrzymania wadium. Główną funkcją instytucji wadium jest zabezpieczenie zawarcia umowy przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. W podobny sposób instytucja ta została uregulowana również w innych aktach prawnych, np. w kodeksie cywilnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami, gdzie sankcją niezawarcia umowy przez oferenta, który zdecydował się na udział w przetargu, jest zatrzymanie wadium, czyli najczęściej określonej kwoty pieniędzy.

Wadium w pzp

Zgodnie z pzp wymaganie zabezpieczenia zawarcia umowy jest obligatoryjne w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych i maksymalnie może wynosić do 3% wartości szacunkowej zamówienia. Wadium może być złożone w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty wskazane w ustawie. Zamawiający zwraca wadium każdemu wykonawcy (oczywiście z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. Oferta najkorzystniejsza zostaje zabezpieczona wadium do chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nowe brzmienie art. 46 ust. 4a

Polski ustawodawca wprowadził do pzp nowe uregulowanie, zmieniając treść art. 46 ust. 4a. Dotychczas prawo przewidywało możliwość zatrzymania wadium, jeżeli wykonawca po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów nie złożył tychże dokumentów, chyba że udowodnił, iż nieuzupełnienie nie wynikało z przyczyn leżących po jego stronie. Zatem, aby możliwe było zatrzymanie wadium na podstawie tej regulacji, konieczne było kumulatywne spełnienie trzech przesłanek: wezwanie do uzupełnienia, niezłożenie dokumentu, wina wykonawcy. Takie brzmienie przepisu mogło powodować liczne nadużycia w przebiegu postępowań przetargowych i w praktyce umożliwiało tzw. zmowy wykonawców (wystarczyło bowiem, by na wezwanie do uzupełnienia wykonawca przedłożył dokument z błędem, a zamawiający zobligowany był do zwrotu wadium).

Przepis ten był przedmiotem wielu orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, a Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię prawną w tej sprawie. Chodziło przede wszystkim o ustalenie zakresu przedmiotowego przepisu. Różne opinie prawne rozbijały się o odpowiedź na pytanie, do czego zobowiązany jest zamawiający, gdy w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów wykonawca przedłoży dokument zawierający błędy. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne