Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Drobny lifting czy rewolucja?

Data publikacji: 03-12-2014 Autor: Łukasz Zalewski
Autor: Rys. J. Boguś

W myśl zmienionych ostatnią nowelizacją przepisów ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, który ją złożył, a jeśli wykonawca ten nie jest uczestnikiem postępowania – na zamawiającym.

Od 19 października 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która wprowadziła szereg zmian w stosunku do dotychczasowych unormowań. Odnosiły się one m.in. do rozwiązań dotyczących rażąco niskiej ceny. W związku z nieustającymi kontrowersjami, jakie wywołuje ta instytucja, poczynaniom ustawodawcy w tym zakresie towarzyszyły szczególne oczekiwania rynku. Analiza nowego brzmienia przepisów, skonfrontowana z istniejącą linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba), pozwoli ocenić doniosłość komentowanych zmian.

Przesłanki wszczęcia procedury wyjaśnienia

Zgodnie z poprzednim brzmieniem art. 90 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwracał się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wobec braku ustawowych przesłanek wszczęcia procedury z dawnego art. 90 ust. 1 pzp kwestię tę należało oceniać indywidualnie w każdym przypadku, mając na uwadze charakter i zakres przedmiotu zamówienia.

Aktualne brzmienie przywołanego przepisu przewiduje natomiast, że jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, to zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Znowelizowany przepis ustanawia dwie przesłanki, których wystąpienie rodzi po stronie zamawiającego obowiązek (vide: zwrot „zwraca się”) wszczęcia procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny:

1. Cena oferty musi wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem niedookreślonym „wydaje się” uzależnia zwrócenie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień od swobodnego uznania zamawiającego. Zwrot ten przesuwa obowiązek konkretyzacji normy prawnej zawartej w art. 90 ust. 1 pzp na etap stosowania prawa, przez co upatruje się w nim źródła potencjalnych nadużyć. Mechanizmem kontroli działań zamawiającego pozostają środki ochrony prawnej zagwarantowane w pzp.

2. Cena oferty musi budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Komentowana przesłanka nie jest novum, lecz stanowi wyłącznie odzwierciedlenie nowej linii orzeczniczej Izby.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne