Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 07-11-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

W związku z kolejnymi literami – E i F – zwracamy Państwa uwagę na to, że dla prowadzonego postępowania nie tylko treść składanych dokumentów jest istotna, ale też ich FORMA. Nie tylko koszt wyliczony w polskim nominale, lecz także jego równowartość w EURO.

Wykonawcą zamówienia publicznego może być osoba FIZYCZNA, niekoniecznie nawet prowadząca działalność gospodarczą.

Przynajmniej raz na dwa lata Prezes Rady Ministrów ogłasza w drodze rozporządzenia średni kurs EURO w stosunku do złotego, który stosuje się przy przeliczaniu wartości zamówień. Ustalanie tej wartości przede wszystkim ma na celu wybór miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu (BZP lub DUUE). Konsekwencją wyboru danego publikatora ogłoszenia jest przyjęcie określonego reżimu postępowania, który z kolei ma znaczenie przy uwzględnianiu m.in. terminu składania ofert, katalogu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i terminu związania ofertą.

Zamawiający zobowiązany jest wskazać w siwz wybrany przez siebie sposób porozumiewania się z wykonawcami podczas postępowania o zamówienie. Zawsze dopuszczalna jest FORMA PISEMNA jako forma podstawowa. Dla przyspieszenia działań zamawiający wskazują dodatkowo również FORMĘ ELEKTRONICZNĄ lub FAKS. Pamiętać jednak należy, że pełnomocnictwa oraz oświadczenia i dokumenty składane w ramach uzupełnienia oferty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu obligatoryjnie muszą być złożone w formie pisemnej.

FORMA DOKUMENTÓW składanych w ofercie przez wykonawców jest uregulowana przede wszystkim zapisami rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich poświadcza zgodność kopii własnych dokumentów z oryginałem. Tę samą regułę stosuje się, gdy wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, to zamawiający może żądać przedstawienia oryginału tego dokumentu lub jego notarialnie potwierdzonej kopii.

W pzp wskazuje się zamknięty katalog FORM WADIUM i FORM ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY wnoszonych przez wykonawców. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne