Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 07-11-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

W związku z kolejnymi literami – E i F – zwracamy Państwa uwagę na to, że dla prowadzonego postępowania nie tylko treść składanych dokumentów jest istotna, ale też ich FORMA. Nie tylko koszt wyliczony w polskim nominale, lecz także jego równowartość w EURO.

Wykonawcą zamówienia publicznego może być osoba FIZYCZNA, niekoniecznie nawet prowadząca działalność gospodarczą.

Przynajmniej raz na dwa lata Prezes Rady Ministrów ogłasza w drodze rozporządzenia średni kurs EURO w stosunku do złotego, który stosuje się przy przeliczaniu wartości zamówień. Ustalanie tej wartości przede wszystkim ma na celu wybór miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu (BZP lub DUUE). Konsekwencją wyboru danego publikatora ogłoszenia jest przyjęcie określonego reżimu postępowania, który z kolei ma znaczenie przy uwzględnianiu m.in. terminu składania ofert, katalogu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i terminu związania ofertą.

Zamawiający zobowiązany jest wskazać w siwz wybrany przez siebie sposób porozumiewania się z wykonawcami podczas postępowania o zamówienie. Zawsze dopuszczalna jest FORMA PISEMNA jako forma podstawowa. Dla przyspieszenia działań zamawiający wskazują dodatkowo również FORMĘ ELEKTRONICZNĄ lub FAKS. Pamiętać jednak należy, że pełnomocnictwa oraz oświadczenia i dokumenty składane w ramach uzupełnienia oferty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu obligatoryjnie muszą być złożone w formie pisemnej.

FORMA DOKUMENTÓW składanych w ofercie przez wykonawców jest uregulowana przede wszystkim zapisami rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich poświadcza zgodność kopii własnych dokumentów z oryginałem. Tę samą regułę stosuje się, gdy wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, to zamawiający może żądać przedstawienia oryginału tego dokumentu lub jego notarialnie potwierdzonej kopii.

W pzp wskazuje się zamknięty katalog FORM WADIUM i FORM ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY wnoszonych przez wykonawców. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne