Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Roboty dodatkowe (cz. 1)

Data publikacji: 07-11-2014 Autor: Zbigniew Leszczyński

Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane konieczne jest właściwie rozumienie pojęć wskazanych nie tylko w pzp, lecz także w kc czy pr.bud.

W powszechnym obiegu występują następujące pojęcia: „zamówienia dodatkowe”, „roboty dodatkowe”, „zamówienia uzupełniające”, „roboty zamienne”, „roboty zaniechane”. Próbując rozstrzygnąć, czym się one od siebie różnią, należy przede wszystkim ustalić, co jest przedmiotem danego zamówienia (umowy), a jeszcze precyzyjniej – co oznacza pojęcie „określenie przedmiotu zamówienia”, o którym mowa w art. 140 ust. 3 pzp.

„Opis” a „określenie”

Zdarza się, że za tożsame uważa są pojęcia „opis przedmiotu zamówienia” oraz „określenie przedmiotu zamówienia”. Przyjęcie takiej tezy jest jednak sprzeczne z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), ustawą – Kodeks cywilny (dalej: kc), ustawą – Prawo budowlane (dalej: pr.bud.) oraz – a może przede wszystkim – ze zdrowym rozsądkiem.

Warto wskazać, że wspomniana kwestia uregulowana została w pzp w art. 29–31, oraz przytoczyć w tym miejscu fragment komentarza zawartego w publikacji UZP1: „Treść przepisu wskazuje na potrzebę rozróżnienia dwóch pojęć: «opis» i «określenie» przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia ma dwojakie znaczenie: po pierwsze pozwala na identyfikację przedmiotu zamówienia, po drugie – spełnia doniosłą funkcję normatywną jako składnik siwz. Przez określenie przedmiotu zamówienia należy rozumieć skrótowe zdefiniowanie przedmiotu (skrótowe wskazanie, co jest przedmiotem zamówienia)”.

Pojęcie: „określenie przedmiotu zamówienia” występuje w pzp w art. 140 ust. 3 oraz w przepisach dotyczących ogłoszeń o wszczęciu procedury (zaproszeń do składania ofert): art. 41 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 3, art. 63 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 2 pkt 3.

W art. 140 ust. 3 pzp wskazano: „Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Wszelkie roboty (prace), które wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), należy zatem uznać za nowe zamówienia. Odnosząc się do art. 2 pkt 13 pzp, należy więc na te roboty zawrzeć nowe umowy. Takimi nowymi zamówieniami (umowami) będą np. zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp, oraz zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp. Można także takie umowy zawrzeć na podstawie art. 4 pkt 8 pzp, jeżeli ich wartość netto nie będzie przekraczała równowartości 30 000 euro, lub też po przeprowadzeniu postępowania w jednym z konkurencyjnych trybów przewidzianych w pzp.

Jeżeli zamawiający nie wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia, to nie może udzielić nowego zamówienia, ponieważ ciągle realizuje zamówienie pierwotne, które w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 pzp nazwano „zamówieniem podstawowym”. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne