Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Roboty dodatkowe (cz. 1)

Data publikacji: 07-11-2014 Autor: Zbigniew Leszczyński

Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane konieczne jest właściwie rozumienie pojęć wskazanych nie tylko w pzp, lecz także w kc czy pr.bud.

W powszechnym obiegu występują następujące pojęcia: „zamówienia dodatkowe”, „roboty dodatkowe”, „zamówienia uzupełniające”, „roboty zamienne”, „roboty zaniechane”. Próbując rozstrzygnąć, czym się one od siebie różnią, należy przede wszystkim ustalić, co jest przedmiotem danego zamówienia (umowy), a jeszcze precyzyjniej – co oznacza pojęcie „określenie przedmiotu zamówienia”, o którym mowa w art. 140 ust. 3 pzp.

„Opis” a „określenie”

Zdarza się, że za tożsame uważa są pojęcia „opis przedmiotu zamówienia” oraz „określenie przedmiotu zamówienia”. Przyjęcie takiej tezy jest jednak sprzeczne z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), ustawą – Kodeks cywilny (dalej: kc), ustawą – Prawo budowlane (dalej: pr.bud.) oraz – a może przede wszystkim – ze zdrowym rozsądkiem.

Warto wskazać, że wspomniana kwestia uregulowana została w pzp w art. 29–31, oraz przytoczyć w tym miejscu fragment komentarza zawartego w publikacji UZP1: „Treść przepisu wskazuje na potrzebę rozróżnienia dwóch pojęć: «opis» i «określenie» przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia ma dwojakie znaczenie: po pierwsze pozwala na identyfikację przedmiotu zamówienia, po drugie – spełnia doniosłą funkcję normatywną jako składnik siwz. Przez określenie przedmiotu zamówienia należy rozumieć skrótowe zdefiniowanie przedmiotu (skrótowe wskazanie, co jest przedmiotem zamówienia)”.

Pojęcie: „określenie przedmiotu zamówienia” występuje w pzp w art. 140 ust. 3 oraz w przepisach dotyczących ogłoszeń o wszczęciu procedury (zaproszeń do składania ofert): art. 41 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 3, art. 63 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 2 pkt 3.

W art. 140 ust. 3 pzp wskazano: „Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Wszelkie roboty (prace), które wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), należy zatem uznać za nowe zamówienia. Odnosząc się do art. 2 pkt 13 pzp, należy więc na te roboty zawrzeć nowe umowy. Takimi nowymi zamówieniami (umowami) będą np. zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp, oraz zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp. Można także takie umowy zawrzeć na podstawie art. 4 pkt 8 pzp, jeżeli ich wartość netto nie będzie przekraczała równowartości 30 000 euro, lub też po przeprowadzeniu postępowania w jednym z konkurencyjnych trybów przewidzianych w pzp.

Jeżeli zamawiający nie wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia, to nie może udzielić nowego zamówienia, ponieważ ciągle realizuje zamówienie pierwotne, które w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 pzp nazwano „zamówieniem podstawowym”. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne