Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Usługi niepriorytetowe

Data publikacji: 07-11-2014 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko


Prowadzę postępowanie, którego przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (usługi ochroniarskie) o wartości powyżej kwot unijnych. Muszę w sposób istotny zmodyfikować ogłoszenie o zamówieniu oraz sam opis przedmiotu zamówienia. Czy znajduje tu zastosowanie art. 12a ust. 2 pzp?

W art. 12a pzp wskazano sytuacje, w których zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający dokonuje istotnej zmiany treści ogłoszenia, dotyczącej w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, to jest on zobowiązany do przedłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach.

Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ust. 1 pzp, do postępowań, których przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym, nie stosuje się m.in. przepisów dotyczących terminów składania wniosków.

Jednak nieprzedłużenie terminu składania ofert w sytuacji, kiedy zamawiający w sposób istotny modyfikuje ogłoszenie lub opis przedmiotu zamówienia, może się wydawać problematyczne, zwłaszcza że w omawianym przypadku zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów, o których mowa w art. 11 ust. 8.

Mimo że – zgodnie z art. 5 pzp – zamawiający nie złamie przepisów ustawy, nie wydłużając terminu, to w mojej ocenie warto jednak termin ten przedłużyć, by dać wykonawcom czas na wprowadzenie zmian w ofercie. Zamawiający powinien bowiem dążyć do tego, by złożone oferty w sposób pełny odpowiadały jego potrzebom, dlatego zmiana terminu wydaje się jak najbardziej wskazana. Warto też podkreślić, że niewydłużenie terminu w sytuacji, gdy dokonana zmiana jest bardzo istotna, może spowodować naruszenie zasady uczciwej konkurencji.


Planuję przeprowadzić postępowanie na podstawie art. 5a pzp na usługi hotelarskie. Czy mogę przewidzieć w ogłoszeniu możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 40% wartości zamówienia podstawowego?

Nowo dodany art. 5a pzp w sposób istotny odformalizował postępowania, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym. Zamawiający stosuje uproszczone przepisy, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Zamawiający przed ogłoszeniem postępowania, zwłaszcza jeśli przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, powinien sprawdzić, czy jego łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 pzp. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 3 pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, to przy ustalaniu wartości zamówienia musi uwzględnić wartość tych zamówień uzupełniających.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne